Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723034

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 września 2019 r.
I OZ 849/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 906/18 o odrzuceniu zażalenia S. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 906/18 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 906/18 w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z 25 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt II SA/Łd 906/18) odrzucił zażalenie S. N. na postanowienie tego Sądu z 10 maja 2019 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia warunku sporządzenia go przez profesjonalnego pełnomocnika, o czym skarżący został poinformowany w punkcie 5 pouczenia zawartego w piśmie z 15 maja 2019 r. W związku z tym Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 194 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) orzekł jak na wstępie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł S. N., podnosząc, że nie zostały rozpoznane jego wnioski o wyłączenie sędziego WSA Joanny Sekundy - Lenczewskiej. Zdaniem skarżącego nie został mu zarzucony brak profesjonalizmu i nie ma prawa, które może przymusić go do korzystania z usług adwokata czy radcy prawnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stwierdzić przede wszystkim trzeba, że zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną powinno na podstawie art. 194 § 4 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a. zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Sporządzenie, jak w niniejszej sprawie, zażalenia przez samą stronę, niebędącą jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, notariuszem, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych oznacza, że nie został spełniony obowiązek z art. 194 § 4 i art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Strona skarżąca nie miała wymaganej ustawowo tzw. zdolności postulacyjnej do sporządzenia przedmiotowego zażalenia. Wbrew natomiast twierdzeniom zawartym w zażaleniu jest to formalny warunek wniesienia środka zaskarżenia od odrzuconej skargi kasacyjnej, wymagany konkretnym przepisem prawa, od którego skarżący nie mógł zostać zwolniony i który pozostaje wiążący także dla Sądu. Prawidłowym było zatem odrzucenie przez Sąd pierwszej instancji wniesionego w warunkach rozpoznawanej sprawy zażalenia. Skarżący, jak wynika z akt, nie składał również w sprawie wniosku o wyłączenie sędziego WSA Joanny Sekundy - Lenczewskiej.

Z przedstawionych wyżej względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił wniesione zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.