Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2118842

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 września 2016 r.
I OZ 849/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. sygn. akt I SO/Wa 82/16 o odrzuceniu wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...) za nieprzekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

P. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie wniosku o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...).

Następnie P. S. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...), na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej jako "p.p.s.a.") grzywny za nieprzekazanie przez Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powyższej skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 maja 2016 r. sygn. akt I SO/Wa 82/16 odrzucił wniosek P. S. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...) grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. Zdaniem Sądu I instancji wniosek o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami i odpowiedzią na skargę, powinien być rozpoznany jedynie wówczas, gdy skarga dotyczy spraw, o których mowa w art. 3 p.p.s.a., tj. spraw należących do właściwości sądu administracyjnego. Jeżeli skarga do sądu administracyjnego jest niedopuszczalna, to niedopuszczalny jest również wniosek o wymierzenie grzywny w trybie przewidzianym w art. 55 § 1 p.p.s.a. W niniejszej sprawie wniosek o wymierzenie grzywny dotyczy nieprzekazania skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie wniosku o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...). Skarga ta postanowieniem z dnia 6 maja 2016 r. sygn. akt I SAB/Wa 205/16 została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucona jako niedopuszczalna. Z tych względów także przedmiotowy wniosek o wymierzenie grzywny należało odrzucić jako niedopuszczalny.

P. S. w złożonym zażaleniu domagał się uchylenia powyższego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. sygn. akt I SO/Wa 82/16 i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 54 § 1 p.p.s.a. przewiduje pośredni tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego, co oznacza, że zasadą jest wnoszenie skargi za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Z tego też powodu na organie spoczywa przewidziany w art. 54 § 2 p.p.s.a. ustawowy obowiązek przekazania skargi - wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i udzieloną na nią odpowiedzią - sądowi administracyjnemu w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Organ nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania czynności sprawdzających skargę z punktu widzenia jej dopuszczalności i zasadności oraz do wyjaśniania, czy spełnia ona wymagania formalne i materialnoprawne. Takie czynności należą bowiem do sądu. Dostrzeżone w tym względzie uchybienia, czy też braki organ może jedynie wskazać w odpowiedzi na skargę, która z istoty jest pismem procesowym w rozumieniu art. 45 p.p.s.a. i powinna zawierać stanowisko organu odnoszące się do skargi.

Przedmiotowy wniosek o ukaranie organu grzywną nie został przez Sąd I instancji rozpoznany merytorycznie. Zdaniem Sądu, wniosek ten jest niedopuszczalny, bowiem dotyczy nieprzekazania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) skargi P. S., która to skarga jako niedopuszczalna została przez WSA w Warszawie odrzucona.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności zauważyć należy, że postanowienie WSA w Warszawie odrzucające złożoną w sprawie I SAB/Wa 205/16 skargę P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie wniosku o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) zostało wydane w dniu 6 maja 2016 r. i wysłane skarżącemu w dniu 13 maja 2016 r. Oczywistym zatem jest, że powyższe postanowienie WSA w Warszawie w dniu wydania zaskarżonego postanowienia z dnia 9 maja 2016 r. odrzucającego wniosek o wymierzenie organowi grzywny nie było wiążące, ponieważ nie posiadało wówczas waloru prawomocności.

Wskazać ponadto należy - jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2016 r. sygn. akt I OZ 816/16 - że powrót w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do tradycyjnego sposobu wnoszenia skarg, tj. za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy, zrodził obawę, że organy nie zawsze będą otrzymane skargi przekazywać właściwemu sądowi administracyjnemu, próbując w ten sposób przeciwdziałać rozpoznawaniu skarg złożonych na działalność, bezczynność czy przewlekłość tych organów. Powstała zatem konieczność ustanowienia instytucji procesowej, której zastosowanie niweczyłoby skutki zaniechań organów administracji w omawianym zakresie. Z tego względu w art. 55 p.p.s.a. ustawodawca przewidział gwarancje procesowe nadania biegu sprawie przez możliwość zastosowania wobec organów środków dyscyplinujących (wymierzenie grzywny, sygnalizacja) i kompensujących brak stosownego ich działania (po uprzednim wymierzeniu grzywny organowi, na żądanie skarżącego, dopuszczalne jest rozpoznanie sprawy przez sąd na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości). W sprawie o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. na organie ciąży, jak wcześniej podniesiono, bezwzględny obowiązek przesłania sądowi skargi, niezależnie od tego, czy sprawa należy do właściwości sądu administracyjnego, ewentualnie czy jest niedopuszczalna z innych przyczyn. Okoliczność ta podlega bowiem ocenie sądu a nie organu.

W tym stanie rzeczy zostały spełnione wszystkie przesłanki do merytorycznego rozpoznania przedmiotowego wniosku, czego Sąd I instancji nie uczynił.

Z tych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny uznał zażalenie za zasadne i na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżone postanowienie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.