I OZ 755/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533976

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2018 r. I OZ 755/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 501/18 o odmowie uzupełnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 501/18 w sprawie ze skargi K. J. na postanowienie nr (...) Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. J. uzupełnienia wyroku tego Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. W uzasadnieniu wskazał, że powyższym wyrokiem, wydanym po rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę K. J. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2018 r. Przedmiotowym wnioskiem skarżący wniósł o uzupełnienie ww. wyroku "poprzez zakreślenie, czy sąd skargę oddala w całości, czy wyłącznie w części rozpoznawanych przez sąd zarzutów podniesionych w skardze...". W ocenie Sądu I instancji żądanie skarżącego nie znajduje podstaw do uwzględnienia, gdyż wniosek o uzupełnienie nie jest i nie może być dodatkowym środkiem zaskarżenia. W sprawie orzeczono o całości skargi, zatem przedmiotowy wniosek Sąd I instancji uznał za nieuzasadniony.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł K. J., wskazując, że Sąd I instancji skargę oddalił, ale nie wskazał, czy w całości czy części. Nadto nie odniósł się do wszystkich zarzutów skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), "p.p.s.a.", strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

K. J. w swoim wniosku o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. żądał zamieszczenia w nim konkretnych rozstrzygnięć - wpisania zakresu oddalenia skargi oraz uzupełnienia "o zakreślenie w nim, iż orzeczenie w sprawie o nieważności aktu administracyjnego stanowi sprawę precedensową...".

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany wyrok jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, a Sąd rozstrzygnął o całości skargi, w związku z czym nie było podstaw do żądania uzupełnienia tego orzeczenia. W świetle powyższego Sąd I instancji zaskarżonym postanowieniem prawidłowo odmówił jego uzupełnienia. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący poprzez wniosek o uzupełnienie orzeczenia próbuje wyrazić swoje niezadowolenie z zapadłego w sprawie orzeczenia, co jest niedopuszczalne w tym trybie i możliwe jest jedynie poprzez zaskarżenie wyroku w drodze skargi kasacyjnej. W niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające uzupełnienie wyroku.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.