Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1323404

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 lutego 2013 r.
I OZ 74/13
Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przypadku sprawy dotyczącej wydania zaświadczenia poświadczającego pracę w gospodarstwie rolnym.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia U. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Lu 873/12 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi U. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Lu 873/12 Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wezwał U. C. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym, w kwocie 100 (sto) złotych stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu na powyższe postanowienie U. C. podniosła, że podstawę materialnoprawną żądania wydania zaświadczenia stanowi ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 3 powołanej ustawy oraz przywołanego w zażaleniu orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jej sprawa dotyczy stosunku pracy i na podstawie art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a. przysługuje jej ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zm. 1101, dalej p.p.s.a.), strona wnosząca skargę do sądu nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawach ze stosunku pracy i stosunków służbowych. Pozostaje zatem do rozważenia czy sprawa odmowy wydania zaświadczenia poświadczającego pracę w gospodarstwie rolnym mieści się w katalogu spraw objętych zwolnieniem przedmiotowym z mocy art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a.

Prawo ubiegania się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym przyznane zostało mocą ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Ustawodawca praktycznie ustawą tą zrównał w zakresie większości uprawnień pracowniczych, uzależnionych od stażu pracy ogólnego (u innych pracodawców) okresy pracy rolniczej z pracą wykonywaną w ramach stosunku pracy (Rzetecka-Gil Agnieszka, Komentarz do ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 90.54.310). LEX/el. 2008).

W świetle powyższego wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym wiąże się ze stosunkiem pracy skarżącej i nabyciem określonych uprawnień w ramach tego stosunku pracy.

Dlatego też należy przyjąć, że sprawa dotycząca wydania zaświadczenia poświadczającego pracę w gospodarstwie rolnym korzysta ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, o którym mowa w art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a. (postanowienie NSA z 4 września 2009 r., II OZ 745/09, Lex nr 628986).

W tym stanie sprawy zaskarżone zarządzenie należało uchylić.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.