Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1563938

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
I OZ 674/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. i J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/Łd 86/14 wzywające solidarnie J. W. i J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie nabycia własności nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

J. W. i J. W. pismem z dnia 19 maja 2014 r. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości.

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/Łd 86/14, wydanym na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - wezwał solidarnie J. W. i J. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Na zarządzenie to J. W. i J. W. złożyli zażalenie, w którym podnieśli, że w sprawie z ich skargi przepisy art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 214 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie mogły być zastosowane, bowiem ich skarga na bezczynność Wojewody (...) nie została przekazana przez Wojewodę lecz (...) Urząd Wojewódzki.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżone zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r. odpowiada prawu.

Z treści art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.") wynika, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Do pism wszczynających postępowanie należy skarga.

Stosownie zaś do treści art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku braku opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że strona skarżąca ma obowiązek uiszczenia wpisu sądowego od każdej wnoszonej skargi, chyba że z obowiązku tego została zwolniona na mocy przepisu prawa, tj. 239 pkt 1-3 p.p.s.a., bądź postanowienia referendarza sądowego lub sądu, przyznającego jej prawo pomocy w tym zakresie.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest bezczynność Wojewody (...) przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości. Sprawa ta nie została zaliczona do kategorii spraw, w których nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Z akt sprawy wynika ponadto, że skarżącym nie zostało przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Oznacza to, że na J. W. i J. W. ciąży solidarnie obowiązek uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniesionej w niniejszej sprawie. Skoro zatem skarżący są zobowiązani do uiszczenia wpisu, to konieczne stało się ustalenie jego wysokości.

Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 233 p.p.s.a. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, wpis stały w sprawach skarg na bezczynność organów administracji publicznej wynosi 100 zł. Skoro w niniejszej sprawie została wniesiona skarga na bezczynność organu, to Przewodniczący prawidłowo wskazał podstawę oraz wysokość należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie 100 złotych. Z tych też względów, zasadnie wezwano skarżących do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł.

Odnosząc się natomiast do zarzutu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez Wojewodę (...) lecz przez (...) Urząd Wojewódzki, wyjaśnić należy, że skarga J. W. i J. W. z dnia 19 maja 2014 r. na bezczynność organu administracji wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 11 czerwca 2014 r. Z tym dniem skarga została zarejestrowana w odpowiednim repertorium, nadano jej sygnaturę, określono strony postępowania i przedmiot sprawy oraz wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana zgodnie z art. 54 § 2 p.p.s.a., tj. przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (...) Urzędu Wojewódzkiego w (...), działającego z upoważnienia Wojewody (...). Z powyższego wynika zatem, że skarga została przekazana przez organ, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 oraz art. 198 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.