Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068642

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 września 2011 r.
I OZ 668/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Lech.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 153/11 odrzucające wniosek radcy prawnego M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. B. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) stycznia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 153/11, odrzucił skargę A. B. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) stycznia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby z uwagi na niezachowanie terminu do wniesienia skargi.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 czerwca 2011 r.

W piśmie z dnia 7 czerwca 2011 r. skarżąca złożyła pismo zawierające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, do wniosku dołączając skargę i odwołanie pełnomocnictwa dla radcy prawnego M. P.

W piśmie z dnia 13 czerwca 2011 r. radca prawny M. P. zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, iż informację o treści postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 maja 2011 r. uzyskał telefonicznie od pracownika Kancelarii w T. M. w dniu 6 czerwca 2011 r. Powołując się na zasady prowadzenia swojej indywidualnej praktyki radcowskiej podniósł, iż zaskarżony rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia z dnia (...) stycznia 2011 r., Nr (...) otrzymał od skarżącej w formie elektronicznej w dniu 19 stycznia 2011 r. Wskazał, iż z kontekstu przeprowadzonej ze skarżącą rozmowy wynikało, że doręczenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nastąpiło w dniu 19 stycznia 2011 r.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 153/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wniosek, wskazując, że w dniu 9 czerwca 2011 r. do biura podawczego tegoż sądu wpłynęło pismo od A. B. o wypowiedzeniu pełnomocnictwa radcy prawnemu M. P. do reprezentowania w niniejszej sprawie. Sąd wskazał, że z zestawienia daty zawiadomienia sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa oraz daty złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez radcę prawnego M. P. wynika, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został złożony po wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez mocodawcę. Pełnomocnictwo radcy prawnego M. P. do reprezentowania skarżącej w niniejszej sprawie wygasło bowiem z dniem doręczenia Sądowi zawiadomienia o jego wypowiedzeniu, to jest w dniu 9 czerwca 2011 r.

Tym samym Sąd uznał, że wniosek radcy prawnego M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi złożony po wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu

Na to postanowienie skarżąca złożyła zażalenie podnosząc, że w niniejszej sprawie dołożyła należytej staranności, jakiej można wymagać od osoby należycie dbającej o własne interesy.

Wskazała, że przez niedopełnienie obowiązków przez osobę, której powierzyła swoje interesy - profesjonalnego prawnika-nie może dochodzić roszczeń przed sądem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie art. 42 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Ne 153, poz. 1270 ze zm.), wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do strony przeciwnej i innych uczestników - od dnia doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.

W niniejszej sprawie wypowiedzenie pełnomocnictwa nastąpiło w stosunku do Sądu w dniu 9 czerwca 2011 r. (prezentata WSA w Łodzi), zaś pełnomocnikowi pismo z odwołaniem pełnomocnictwa dla niego skarżąca wysłała w dniu 8 czerwca 2011 r. (dowód nadania). Natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi tenże pełnomocnik złożył w dniu 13 czerwca 2011 r. (data stempla pocztowego).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z tym, że skarżąca dobrowolnie zrezygnowała z usług swojego pełnomocnika wypowiadając pełnomocnictwo, zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, iż nie może procedować wbrew woli strony i związany był stanowiskiem skarżącej w zakresie jego reprezentacji w postępowaniu.

Skoro zatem skarżąca wypowiedziała pełnomocnictwo radcy prawnemu M. P. jeszcze przed złożeniem przez niego do Sądu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, to uznać należy, iż Sąd pierwszej instancji zasadnie stwierdził, że złożenie takiego wniosku przez tegoż pełnomocnika w imieniu skarżącej nastąpiło w czasie, gdy wskazany wyżej radca prawny nie legitymował się już stosownym umocowaniem w sprawie.

Tym samym uznać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w zaskarżonym postanowieniu nie naruszył przepisów obowiązującego prawa.

W tym miejscu Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zaznaczyć, że przedmiotem jego oceny była tylko i wyłącznie zasadność zaskarżonego postanowienia z dnia 13 lipca 2011 r., zatem pozostałe argumenty podnoszone w zażaleniu nie mogły być rozpoznane.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.