Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068639

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 września 2011 r.
I OZ 659/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 175/11 o przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi a w pozostałym zakresie odmawiające przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) grudnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie przekazania podania do organu kompetencyjnie właściwego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2011 r. wpłynął do WSA we Wrocławiu formularz wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Wynika z niego, że skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wraz z mężem, a uzyskiwany przez nich dochód wynosi 2.453 zł. Jest współwłaścicielem działki nr (...) i nr (...) w N. o powierzchni 2500 m2. Nie posiada natomiast żadnych oszczędności, papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych.

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi a w pozostałym zakresie odmówił przyznania prawa pomocy

Jak wskazał Sąd, okoliczności wskazane w formularzu oraz pismach danych uzasadniają przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W ocenie Sądu wysokość dochodu rodziny skarżącej oraz wysokość ponoszonych kosztów miesięcznego utrzymania pozwalają przyjąć, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Na powyższe postanowienie skarżąca wniosła zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z konstrukcji tego przepisu wynika, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, iż znajduje się w sytuacji materialnej uprawniającej do przyznania prawa pomocy. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę.

Mając powyższe na uwadze oraz wzgląd na okoliczności sprawy niniejszej należy stwierdzić, że skarżąca nie wykazała w przekonujący sposób, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej ją do przyznania jej całkowitego zwolnienia od obowiązku pokrywania kosztów sądowych. Uzyskiwany przez skarżącą wraz z mężem stały dochód w wysokości 2.453 zł (emerytury) uzasadnia stwierdzenie, że nawet przy uwzględnieniu wydatków skarżących, powinna ona partycypować chociaż w części w kosztach sądowych. Z tego względu należało uznać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zasadnie zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 lipca 2011 r. przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi a w pozostałym zakresie odmówił przyznania prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.