I OZ 651/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549095

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2018 r. I OZ 651/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt I OZ 651/18 o oddaleniu zażalenia J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 1613/14 w sprawie ze skargi J. L. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r. sygn. akt I OZ 651/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 1613/14 o odrzuceniu zażalenia J. L. na postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 r. z uwagi na nieuiszczenie wpisu od wniesionego zażalenia. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Sąd I instancji zasadnie odrzucił zażalenie w oparciu o art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej "p.p.s.a.") jako nieopłacone, a w konsekwencji niedopuszczalne.

Na powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie wniósł J. L.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 168 § 1 p.p.s.a. orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Zaskarżalne w drodze środków odwoławczych - takich jak skarga kasacyjna oraz zażalenie - są wyłącznie wyroki i postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych. Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługują natomiast żadne środki odwoławcze. Stają się one prawomocne z chwilą ich wydania.

Z tych też względów zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.