Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068619

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
I OZ 606/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L. i J. L. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) stycznia 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał E. L. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L. J. L. i J. L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) stycznia 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Jako podstawę prawną ww. zarządzenia wskazano art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Na powyższe zarządzenie skarżący E. L. oraz J. L. wnieśli zażalenie, w którym nie zgodzili się z zapadłym rozstrzygnięciem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W przedmiotowej sprawie Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zastosował powyższy przepis prawidłowo wzywając skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) stycznia 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Trafnie określono również wysokość należnego wpisu w kwocie 200 zł, powołując się na § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi bowiem 200 zł.

Z tych też względów Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł o oddaleniu zażalenia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.