I OZ 593/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2521254

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. I OZ 593/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt II SO/Gl 1/16 o oddaleniu wniosku J. L. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy M. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzą na skargę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy M. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzą na skargę. W uzasadnieniu wskazał, że w sprawie prowadzonej pod numerem (...) skarga została złożona 16 listopada 2015 r. Organ przesłał ją wraz aktami administracyjnymi do Sądu 9 grudnia 2015 r. Zatem Wójt Gminy M. zrealizował w terminie swoje obowiązki wynikające z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), "p.p.s.a." i żądanie skargi jest zupełnie bezzasadne.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł J. L., podnosząc, że termin określony w art. 54 § 2 p.p.s.a. został przez Wójta naruszony.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Zgodnie z art. 55 § 1 p.p.s.a. w razie niezastosowania się do ww. obowiązków sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 tej ustawy.

Jak wynika z akt sprawy prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach pod sygn. akt II SA/Gl 1178/15, skarga w sprawie o numerze (...) toczącej się przed Wójtem Gminy M. została złożona do organu 16 listopada 2015 r. Organ przekazał ją wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi do wojewódzkiego sądu 11 grudnia 2015 r., nadając skargę w urzędzie pocztowym, co wynika z daty stempla pocztowego. Termin określony w art. 54 § 2 p.p.s.a. rozpoczął swój bieg w dniu złożenia przez skarżących skargi, a więc 16 listopada 2015 r. i upływał 16 grudnia 2015 r. Uznać więc należało, że organ nie przekroczył ustawowego terminu do przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, o czym słusznie orzekł Sąd I instancji, mimo błędnego określenia daty przekazania sprawy przez organ.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.