I OZ 580/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I OZ 580/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752440

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015 r. I OZ 580/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2015 r. o sygn. akt IV SA/Wr 667/14 w sprawie z wniosku J.B. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 27 czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia:

1)

uchylić zaskarżone postanowienie;

2)

przywrócić termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 10 lutego 2015 r. o sygn. akt IV SA/Wr 667/14.

Uzasadnienie faktyczne

J.B. (dalej skarżąca) występowała osobiście w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, zainicjowanego skargą skarżącej z dnia 4 sierpnia 2014 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 27 czerwca 2014 r., nr (...), w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Pomimo prawidłowego zawiadomienia, doręczonego w dniu 22 stycznia 2015 r. (k.19 akt sądowo-administracyjnych), skarżąca nie stawiła się na rozprawie w dniu 10 lutego 2015 r. Po zamknięciu rozprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ogłosił wyrok w sprawie skarżącej, oddalający jej skargę.

Wnioskiem z dnia 4 marca 2015 r. skarżąca wystąpiła o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku z dnia 10 lutego 2015 r. Jednocześnie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia samego wniosku. Argumentowała, że jej obecny stan zdrowia nie pozwolił na wcześniejsze wystąpienie do Sądu o sporządzenie uzasadnienia zapadłego wyroku. Do wniosku załączyła zaświadczenie od lekarza specjalisty, zgodnie z którym skarżąca zgłosiła się w dniu 10 lutego 2015 r. na konsultacje w stanie wyczerpania psychicznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 23 marca 2015 r. o sygn. akt IV SA/Wr 667/14 odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Jak wskazał w uzasadnieniu, analiza wniosku skarżącej prowadzi do wniosku, że skarżąca nie wykazała, aby zaistniałe opóźnienie nie było przez nią zawinione. Po pierwsze, z przedłożonego przez skarżącą zaświadczenia lekarskiego nie wynika jaki jest jej obecny stan zdrowia. Brak zatem podstaw by przyjąć, że skarżąca pomiędzy dniem 10 lutego 2015 r., kiedy to zgłosiła się do lekarza, a dniem 4 marca 2015 r., to jest dniem wniesienia wniosku o przywrócenie terminu, znajdowała się w stanie wyłączającym jej normalne funkcjonowanie. Po drugie, skarżąca posiadała pełną wiedzę o trybie sporządzania i doręczania uzasadnienia zapadłego na rozprawie wyroku, bowiem stosowne pouczenie zostało jej doręczone wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiodła J.B. Powtórzyła w nim, że jej stan zdrowia wykluczał normalne funkcjonowanie. Zaznaczyła, że wszystkim zajmuje się sama.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 i 87 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) strona może wnosić o przywrócenie uchybionego terminu do dokonania czynności, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie to nie nastąpiło z jej winy.

W niniejszej sprawie, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżąca uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminu, zaś jej twierdzenia Sąd uznał w okolicznościach sprawy za wiarygodne.

Podkreślić należy, że ww. przepisy ustanawiają obowiązek "uprawdopodobnienia", a nie "udowodnienia" przez stronę braku swojej winy w uchybieniu terminu dla jego przywrócenia. Jakkolwiek zatem skarżąca takiego braku winy nie udowodniła w sprawie, to uprawdopodobniła go w stopniu dostatecznym. Z przedłożonego zaświadczenia z dnia 3 marca 2015 r. wprost wynika, że w dniu 10 lutego 2015 r. (data wydania wyroku) skarżąca zgłosiła się do Poradni Zdrowia Psychicznego w B. w celu leczenia psychicznego. NSA uwzględnia także, że orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w D. z dnia 24 września 2009 r. nr (...) zaliczono J.B. do znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe (k. 4), wskazując zarazem, że wymaga stałej i długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak też potrzebuje środowiskowego wsparcia. Jak wynika zaś z odpowiedzi na skargę, skarżąca mieszka sama, a osoby nią się opiekujące nie są z nią spokrewnione - co mogło utrudniać posłużenie się osobami trzecimi w celu złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie. Wreszcie, w zażaleniu skarżąca wiarygodnie wskazała, że pogorszenie związane z chorobą miało charakter nagły, uniemożliwiający skoncentrowanie się na innych sprawach niż związane z chorobą. W tym świetle prawdopodobne w sprawie jest, że do uchybienia terminu przez skarżącą mogło dojść nie z jej winy.

W konsekwencji należało uznać, że zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a. zostały spełnione przesłanki do przywrócenia terminu w niniejszej sprawie.

Z tych względów, na podstawie art. 188 w związku z art. 185 § 1, art. 197 § 2 oraz art. 86 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił uchylić zaskarżone postanowienie oraz postanowił o przywróceniu terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.