I OZ 570/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2580804

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r. I OZ 570/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku K. J. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt I OZ 570/18 w sprawie ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. postanawia: odmówić uzupełnienia postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem 19 czerwca 2018 r. oddalił zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 listopada 2017 r. o sygn. akt III SAB/Kr 87/17 odrzucające zażalenie K.J. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2017 r. w przedmiocie uchylenia zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi K.J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K.

Pismem z 4 lipca 2018 r.r. K. J. wniósł o uzupełnienie powyższego postanowienia. We wniosku wskazał, że cyt.: "z treści uzasadnienia wynika, iż rozpoznano wyłącznie sprawę wniesioną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w części, uznając prawo strony do kwestionowania w trybie instancyjnym zarządzeń, a w tym zarządzenia uchylającego zarządzenie nakładające obowiązek fiskalny (...) Jednakże w zakresie sprawy nie da się pominąć, iż wniesienie zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie kosztów sądowych wszczyna postępowanie sądowe, w którym nie da się wywieść podstawy rozpatrzenia i załatwienia zażalenia strony zarządzeniem przewodniczącego, albowiem z mocy ustawy na tak wniesione zażalenie ustawodawca nakazuje rozpoznanie zażalenia postanowieniem sądu, którego zarządzenie przewodniczącego nie spełnia, co oznacza, iż zarządzenie wydano bez podstawy prawnej".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek K.J. nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej p.p.s.a.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Przepis ten na mocy art. 166 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio do postanowień. Przy czym podkreślić należy, że wniosek o uzupełnienie wyroku (postanowienia) nie może zmierzać do zmiany czy uzupełnienia treści merytorycznej jego uzasadnienia. Nie jest więc możliwe uzupełnienie wyroku (postanowienia) w zakresie dotyczącym uzasadnienia (zob. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, wyd. C.H.BECK, Warszawa 2015, str. 642, teza 6 do art. 157 oraz powołane tam orzecznictwo). Takie działanie zmierza w istocie do zmiany uzasadnienia przez zamieszczenie w nim wskazanych przez stronę okoliczności.

W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 r. oddalił zażalenie K. J. na postanowienie WSA w Krakowie odrzucające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie, a zatem orzekł o całości sprawy. W tej sytuacji wniosek K. J. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2018 r., nie zasługuje na uwzględnienie. Analiza wniosku prowadzi bowiem do stwierdzenia, iż w istocie zmierza on do zmiany merytorycznej orzeczenia, względnie do uzupełnienia jego uzasadnienia, co jak wyżej wskazano jest niedopuszczalne w ramach instytucji uregulowanej w art. 157 § 1 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.