Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507391

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
I OZ 568/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2018 r. sygn. akt III SA/Kr 530/17 o odrzuceniu zażalenia K. J. na zarządzenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 stycznia 2018 r. syng. akt III SA/Kr 530/17 o doręczeniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. J. na pismo Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie z dnia (...) marca 2017 r. (...) w przedmiocie skargi na działanie organu postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie K. J. na zarządzenie Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 stycznia 2018 r. o doręczeniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Krystyny Kutzner. Zarządzeniem z tej samej daty nakazano doręczyć odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem skarżącemu z pouczeniem o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia od niego zażalenia. W piśmie z dnia 5 marca 2017 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie. Zdaniem Sądu pierwszej instancji zażalenie to podlega odrzuceniu stosownie do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), gdyż nie przewidziano możliwości wniesienia na takie zarządzenie zażalenia. Przedmiotowe pouczenie jest natomiast zgodne ze wzorem ustalonym przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś w niniejszej sprawie skarżący jest ustawowo zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. d p.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył K. J.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stwierdzić trzeba, iż zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 194 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sąd administracyjnego w przypadkach przewidzianych w tym przepisie oraz w przepisach odrębnych, a także na zarządzenia, np. w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie (art. 49 § 2 p.p.s.a.) oraz na zarządzenie w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy (art. 227 § 1 p.p.s.a.). Prawo do wniesienia zażalenia na zarządzenie wymaga jednak wyraźnego przepisu prawa, który taki środek zaskarżenia przyznaje stronie, a którego w niniejszej sprawie brak. Jak trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji pouczenie o terminie i sposobie wniesienia zażalenia zawarte w zażaleniu nie podlega kontroli w drodze zażalenia i z tych też przyczyn, Sąd pierwszej instancji słusznie je odrzucił.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.