Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239487

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
I OZ 555/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 20121 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/Rz 443/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 27 lutego 2012 r. nr SKO.4160.8.323.2012 postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", wezwał S. B. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 złotych od skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 27 lutego 2012 r. nr SKO.4160.8.323.2012. Jako podstawę wezwania wskazano § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Powyższe zarządzenie S. B. zaskarżyła zażaleniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone zarządzenie odpowiada prawu.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Na tej właśnie podstawie prawnej S. B. została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 27 lutego 2012 r.

Brak również podstaw do kwestionowania wysokości należnego wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 27 lutego 2012 r. Zgodnie z treścią powołanego w zaskarżonym zarządzeniu § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. wpis w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wynosi 200 złotych, a zatem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie prawidłowo wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 złotych w związku z wniesioną skargą pod rygorem odrzucenia skargi.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że postanowieniem z dnia 20 czerwca 2012 r. przyznano wnioskodawczyni prawo pomocy obejmujące m.in. zwolnienie od kosztów sądowych, a więc także od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.