I OZ 550/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I OZ 550/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733066

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. I OZ 550/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sędziowie NSA: Maran Wolanin Zbigniew Ślusarczyk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku sędziego NSA Jolanty Rudnickiej o wyłączenie od orzekania w sprawie ze skargi I.D., Z.D., małoletniej M.D. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych I.D. i Z.D. i małoletniej W.D. reprezentowanej przez przedstawicieli I.D. i Z.D. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2019 r. sygn. akt I OZ 198/19 postanawia: wyłączyć sędziego NSA Jolantę Rudnicką od orzekania w tej sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 27 maja 2019 r. wyłoniono sędziego NSA Jolantę Rudnicką jako sprawozdawcę w sprawie o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2019 r. sygn. akt I OZ 198/19 oddalającym zażalenie I.D., Z.D., małoletniej M.D. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych I.D. i Z.D. i małoletniej W.D. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych I.D. i Z.D. na pkt III wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2018 r., sygn. akt VII SAB/Wa 68/18 w sprawie ze skargi wyżej wymienionych na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wnioskiem z dnia 25 września 2019 r. sędzia NSA Jolanta Rudnicka działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej, jako: "p.p.s.a." - wniosła o wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie. Sędzia uzasadniła swój wniosek tym, że sprawa dotyczy wyroku wydanego w Wydziale VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym orzeka jej mąż Grzegorz Rudnicki. Wskazała, że wydaje on orzeczenia w analogicznych sprawach, w których uczestniczy ten sam pełnomocnik adwokat Konrad Serafiński. W ocenie sędziego NSA Jolanty Rudnickiej powyższe może być podstawą do zarzutu braku jej bezstronności.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 18 § 1 p.p.s.a., sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach: w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki (art. 18 § 1 pkt 1); swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia (art. 18 § 1 pkt 2); osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 18 § 1 pkt 3); w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron (art. 18 § 1 pkt 4); w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą (art. 18 § 1 pkt 5); w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznawanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator (art. 18 § 1 pkt 6); dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (art. 18 § 1 pkt 6a); w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej (art. 18 § 1 pkt 7). Również sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może orzekać co do tej skargi (§ 3).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 p.p.s.a., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Przepis art. 19 p.p.s.a. reguluje przypadek wyłączenia sędziego ze względu na istnienie przesłanki o tzw. względnym charakterze. Oznacza to konieczność oceny każdego konkretnego przypadku. Ustawodawca posługując się pojęciem "okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności", nałożył na sąd obowiązek zbadania, czy owa okoliczność w danej sprawie rzeczywiście istnieje. Wobec braku w tym zakresie kryteriów ustawowych, sąd musi kierować się zasadami doświadczenia życiowego, mając na uwadze fakt, że zgodnie z art. 21 i art. 22 § 2 p.p.s.a., to także do sędziego należy ocena, czy będzie mógł obiektywnie i bez skrępowania rozpoznać sprawę i wydać w niej orzeczenie.

W niniejszej sprawie nie występują przesłanki wyłączenia sędziego NSA Jolanty Rudnickiej z mocy prawa (art. 18 § 1 i 3 p.p.s.a.), jednak mając na uwadze wniosek samego sędziego oraz powołane w nim okoliczności, należało wyłączyć Jolantę Rudnicką od orzekania w sprawie o sygn. akt I OZ 550/19.W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłączenie to przyczyni się do usunięcia choćby potencjalnych wątpliwości co do bezstronności sędziego oraz zapewni zachowanie najwyższych standardów bezstronności przy rozpoznawaniu sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 19 i art. 22 § 1 i § 2 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.