Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748152

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 czerwca 2015 r.
I OZ 531/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. S. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 1441/14 o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1441/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pozostawił bez rozpoznania wniosek K. S. o przyznanie prawa pomocy. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że K. S. w skardze na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy. W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przy piśmie z dnia 17 lutego 2015 r. przesłał K. S. formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy celem jego wypełnienia i zwrotu do Sądu w terminie 7 pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Mimo doręczenia K. S. wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, wnioskodawca nie uzupełnił braków, do których został wezwany. Z tych względów, w ocenie Sądu, konieczne było pozostawienie wniosku strony bez rozpoznania z uwagi na treść art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.").

Na powyższe zarządzenie K. S. wniósł zażalenie, podnosząc, że uzupełniony wniosek o przyznanie prawa pomocy złożył osobiście w Sądzie w dniu 27 lutego 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji niezasadnie uznał, że K. S. nie uzupełnił braku wniosku i nie złożył wypełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie pismo Sądu, do którego załączony został formularz, doręczono wnioskodawcy w dniu 23 lutego 2015 r., zatem termin do zwrotu uzupełnionego wniosku upływał z dniem 2 marca 2015 r. Z akt sądowych wynika, że K. S. złożył wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w dniu 27 lutego 2015 r. Oznacza to, że K. S. w terminie zakreślonym przez Sąd wypełnił nałożony na niego obowiązek. W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zobowiązany będzie rozpatrzyć wniosek wymienionego o przyznanie mu prawa pomocy i ustalić czy zachodzą przesłanki określone w art. 246 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.