Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1440279

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 czerwca 2013 r.
I OZ 493/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Sołtysa Wsi Czaczów, Rady Sołeckiej Wsi Czaczów oraz Z. O., W. O., R. S., J. L., M. P., M. P., S. P., M. P., W. Z., J. L., K. L., I. C., M. C., E. L., J. L., J. L., W. P., J. P., Z. K., J. K., M. K., Z. S., A. P., S. C., W. M., M. M., F. C., S. M., J. C., S. C., S. F., W. Z., J. Z., A. Z., F. Z., B. Z., J. Z., B. Z., M. Z., Z. M., H. Z., B. P., J. Z., A. P., R. S., S. P., J. S., J. K., E. S., P. Z., S. B., G. Z., J. B., A. C., A. J., L. Z., S. Z., J. J., J. Z., M. Z., J. Z., J. J., M. J., F. K., E. K., W. K., C. K., A. O., A. O., M. K., M. O., M. K., A. O., J. K., J. O., W. K., T. O., W. K., W. S., H. Ż., J. W., J. H., I. H., H. F., J. Z., J. P., J. H., E. H., M. Z., S. H., W. H., B. Z., B. Z., S. Z., W. Z., J. S., H. Z., I. Z., J. Z., M. Z., K. Z., W. D., Z. S., B. D., J. S., Z. P., R. S., A. B. i P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1464/12 odmawiające sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1464/12 w sprawie ze skargi Sołtysa Wsi Czaczów, Rady Sołeckiej Wsi Czaczów oraz Z. O., W. O., R. S., J. L., M. P., M. P., S. P., M. P., W. Z., J. L., K. L., I. C., M. C., E. L., J. L., J. L., W. P., J. P., Z. K., J. K., M. K., Z. S., A. P., S. C., W. M., M. M., F. C., S. M., J. C., S. C., S. F., W. Z., J. Z., A. Z., F. Z., B. Z., J. Z., B. Z., M. Z., Z. M., H. Z., B. P., J. Z., A. P., R. S., S. P., J. S., J. K., E. S., P. Z., S. B., G. Z., J. B., A. C., A.J., L. Z., S. Z., J. J., J. Z., M. Z., J. Z., J. J., M. J., F. K., E. K., W. K., C. K., A. O., A. O., M. K., M. O., M. K., A. O., J. K., J. O., W. K., T. O., W. K., W. S., H. Ż., J. W., J. H., I. H., H. F., J. Z., J. P., J. H., E. H., M. Z., S. H., W. H., B. Z., B. Z., S. Z., W. Z., J. S., H. Z., I. Z., J. Z., M. Z., K. Z., W. D., Z. S., B. D., J. S., Z. P., R. S., A. B. i P. B. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 maja 2012 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1464/12 oddalił skargę Sołtysa Wsi Czaczów i innych wskazanych w sentencji skarżących na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

W dniu 22 marca 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek podpisany przez J. O., działającego w sprawie w imieniu własnym oraz jako jeden z pełnomocników skarżących, o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 7 marca 2013 r. Wniosek ten nadany został listem poleconym w dniu 20 marca 2013 r.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wskazanego wyroku, albowiem wniosek w tym przedmiocie został złożony po terminie.

Zażalenie na to postanowienie złożyli wymienieni w komparycji postanowienia skarżący, podnosząc argumenty dotyczące przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wskazać należy, że wynikający z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (testekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej p.p.s.a.) obowiązek uzasadnienia z urzędu wyroku przez wojewódzkie sądy administracyjne jest ograniczony tylko do wyroku uwzględniającego skargę. Natomiast zgodnie z art. 141 § 2 tej ustawy w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

Z protokołu rozprawy z dnia 7 marca 2013 r. (k. 483) wynika, że Sąd I instancji pouczył skarżących o terminie i trybie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o konsekwencjach niezgłoszenia wniosku w tym przedmiocie w terminie.

Poza sporem w niniejszej sprawie jest, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został przez skarżących nadany listem poleconym w dniu 20 marca 2013 r., a zatem po upływie ustawowego terminu. Prawidłowo zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

1

Podniesione w przez skarżących argumenty usprawiedliwiające, w ich ocenie, uchybienie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku będą przedmiotem odrębnego rozpoznania przez Sąd I instancji wobec wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.