Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239483

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
I OZ 447/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. M. i J. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Po 748/11 wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 złotych za odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Po 748/11 oddalił skargę E. M. i J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2012 r. E. M. i J. M. wnieśli o sporządzenie uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku i doręczenie go na wskazany adres.

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzeniem z dnia 7 maja 2012 r. (k-116 akt sądowych) wezwał E. M. i J. M. do uiszczenia solidarnie opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 złotych od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w terminie 7 dni pod rygorem ściągnięcia w drodze egzekucji. Zaznaczono również, że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia drugiego z obowiązku jego uiszczenia. Jako podstawę prawną niniejszego zarządzenia wskazano § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) oraz art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. tj. z 2012 r., poz. 270- dalej powoływana jako p.p.s.a.).

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyli E. i J. M., zarzucając niekonsekwencję sądu, w tym bezzasadność zaskarżonego zarządzenia i tym samym wnieśli o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. odpis orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 100 zł. Natomiast w myśl art. 234 § 2 p.p.s.a. opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządza ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek.

Podkreślić należy, iż sformułowanie "pobiera się", odnoszące się do opłaty kancelaryjnej, zawarte w art. 234 § 2 p.p.s.a. oznacza obowiązek podjęcia przez sąd administracyjny działań, zmierzających do uiszczenia przez stronę wskazanej opłaty. Zasadą jest, że opłatę kancelaryjną pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, natomiast zarządzenie o wezwaniu strony skarżącej do uiszczenia tej opłaty wynika z ekonomiki procesowej, pozwalając na uiszczenie opłaty bez narażania się przez stronę skarżącą na ściąganie jej w drodze egzekucji.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w zażaleniu, stwierdzić należy, że nie znajdują one uzasadnienia w aktach sprawy. Skarżący wskazują, że niekonsekwencja sądu przejawiała się w tym, iż w dniu rozprawy nie zostali poinformowani o konieczności uiszczenia opłaty kancelaryjnej. Tymczasem jak wynika z protokołu rozprawy z dnia 26 kwietnia 2012 r. obecni na ogłoszeniu wyroku skarżący E. M. i J. M. zostali zarówno poinformowani o możliwości złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia jak i poinformowani, że wniosek ten podlega opłacie kancelaryjnej w kwocie 100 zł. Treść protokołu nie była kwestionowana przez stronę skarżącą.

Podsumowując należy stwierdzić, że zaskarżone zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2012 r. odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.