Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239480

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 czerwca 2012 r.
I OZ 435/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia Zwykłego "Komitet Obrony Policjantów" na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 544/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Stowarzyszenia Zwykłego "Komitet Obrony Policjantów" na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 544/12 wezwano Stowarzyszenie "Komitet Obrony Policjantów" do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 złotych od wniesionej przez ten podmiot skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek.

W zarządzeniu powołano " § 2 ust. pkt 1" rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), określono termin wykonania zarządzenia oraz konsekwencję braku uiszczenia wskazanej kwoty w tym terminie.

W zażaleniu, skarżące Stowarzyszenie wskazało, że nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych z uwagi na treść art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej p.p.s.a., ponieważ skarga dotyczy sprawy z zakresu stosunku pracy i stosunków służbowych. Podkreślono, że postępowanie w sprawie objętej skargą ma charakter wpadkowy, ale od wyniku tego postępowania może zależeć wynik sprawy administracyjnej dotyczącej rozwiązania z policjantem stosunku służbowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone zarządzenie należało uchylić.

Zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych. Należy podkreślić, że istotne znaczenie ma ustalenie, czy przedmiot skargi dotyczy jednej ze spraw wymienionych w tym przepisie.

Podkreślenia wymaga, że postępowanie wpadkowe dotyczy zawsze tej samej sprawy, co postępowanie główne. W niniejszej sprawie postępowanie główne obejmuje postępowanie administracyjne w przedmiocie zbadania zasadności zwolnienia policjanta, a więc w przedmiocie stosunku służbowego. W toku tego postępowania policjant zwracał się o wyłączenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w S., a skarga złożona została na postanowienie o odmowie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w treści wskazanego postanowienia o odmowie wyłączenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w S.

Powyższe oznacza, że postępowanie wpadkowe w przedmiocie odmowy sprostowania nie miałoby racji bytu w oderwaniu od postępowania w przedmiocie zbadania zasadności zwolnienia policjanta. Dlatego też, skargę na to postępowanie należy zakwalifikować jako złożoną w sprawie stosunku służbowego, od której strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.