I OZ 434/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2527560

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2018 r. I OZ 434/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. O. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 2/18 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi H. O. na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) listopada 2017 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 2/18 Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", wezwał H. O. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) listopada 2017 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w wysokości 200 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła H. O., wskazując że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zostały złożone dwie skargi: 1) na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) sierpnia 2017 r. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii elektroenergetycznej 110kV relacji (...). Sprawa ta została zarejestrowana przez WSA w Szczecinie pod sygn. akt II SA/Sz 1156/17 oraz 2) na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) sierpnia 2017 r. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Sprawa ta została zarejestrowana przez WSA w Szczecinie pod sygn. akt II SA/Sz 2/18.

Przedmiotowe skargi dotyczą tej samej nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) o pow. (...) ha z obr. (...) i są związane z brakiem porozumienia dotyczącym ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu przy jednoczesnym zagrożeniu zmianą sposobu opodatkowania ww. nieruchomości, co rażąco narusza interesy skarżącej i jest dla niej dużym zagrożeniem. Zmiana sposobu opodatkowania związana jest ze zmianą sposobu wykorzystania nieruchomości.

W ocenie skarżącej połączenie dwóch spraw w jedną, zmniejszy koszty postępowania sądowego oraz pozwoli w krótszym czasie rozstrzygnąć spór, na czym w pierwszej kolejności powinno zależeć operatorowi energii elektrycznej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie natomiast do treści art. 214 § 1 p.p.s.a. do uiszczenia wpisu zobowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie.

Wysokość należnego wpisu ustalana jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozporządzenie w § 2 ust. 3 pkt 5, który stał się podstawą wyznaczenia należnej kwoty wpisu stanowi, że wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu nieruchomości wynosi 200 zł.

W rozpoznawanej sprawie H. O. zaskarżyła decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) listopada 2017 r. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, a zatem w sprawie znajdował zastosowanie § 2 ust. 3 pkt 5 powołanego rozporządzenia. Wysokość wpisu wobec powyższego została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odnosząc się do argumentów powoływanych w zażaleniu wskazać należy, że zgodnie z art. 111 § 1 p.p.s.a. sąd zarządza połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli mogły być objęte jedną skargą. Przepis ten jednakże nie ma w niniejszej sprawie zastosowania, gdyż dotyczy on sytuacji, w której zachodzi tożsamość przedmiotu postępowania, tj. kilku skarżących wnosi skargi na ten sam akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 51 p.p.s.a.), a nie sytuacji, w której jeden skarżący wnosi skargę na kilka aktów (decyzji). Tej drugiej sytuacji dotyczy art. 111 § 2 p.p.s.a., który stanowi, że sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli pozostają one ze sobą w związku. Połączenie spraw w tym przypadku pozostawione jest do decyzji sądu i nie oznacza zwolnienia strony skarżącej z uiszczenia odrębnych wpisów od skargi w każdej ze spraw, które mogą ewentualnie podlegać połączeniu.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.