Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 821336

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2011 r.
I OZ 406/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 589/10 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi z dnia (...) września 2010 r., nr (...) w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 589/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił T. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, iż skarżący nie wykazał braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wskazane przez T. K. okoliczności, tj. przewlekłe schorzenia, same w sobie nie stanowią przesłanki uzasadniającej przywrócenie terminu, bowiem osoba dotknięta przewlekłym schorzeniem jest świadoma swego stanu zdrowia. Choroba ta nie stanowi dla niej zaskoczenia i nie skutkuje niespodziewaną dysfunkcją aktywności życiowej i społecznej.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że skarżący nie uprawdopodobnił, iż w okresie tym nastąpiło zaostrzenie objawów chorobowych. Zaświadczenie sporządzone przez siostrę o przebywaniu T. K. u niej od połowy stycznia do 21 lutego 2011 r. także nie uzasadnia braku winy. Skarżący wraz z wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został pouczony, że strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub siedziby (...). Jednocześnie skarżący był prawidłowo pouczony o prawie, sposobie i terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w piśmie zawiadamiającym o terminie rozprawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł T. K., wskazując iż w terminie otwartym do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia był przeziębiony i ciężko chory (silny katar, bóle głowy, stawów i temperatura), co w powiązaniu z niepełnosprawnością uniemożliwiło mu wszelkie działanie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś z art. 87 § 2 p.p.s.a., w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Natomiast o braku winy można mówić jedynie wówczas, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

W niniejszej sprawie, T. K. we wniosku o przywrócenie terminu powołał się na swoje problemy zdrowotne o charakterze długotrwałym i przewlekłym. Wskazał, iż jest osobą samotną, niepełnosprawną, a w związku z atakiem choroby przebywał pod opieką siostry.

W świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nawet najpoważniejsza choroba o charakterze przewlekłym, o ile tylko strona ma obiektywne możliwości podjęcia określonych czynności w postępowaniu sądowym, nie może być wystarczającym powodem dla uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na to, że zaistniałe w sprawie uchybienie terminu było niezawinione. Dopiero nagłe, nie dające się wcześniej przewidzieć zdarzenie, może stanowić uprawdopodobnienie, o którym wyżej mowa, przemawiające za uwzględnieniem wniosku o przywrócenie terminu (por. postanowienie NSA z 30 grudnia 2008 r. sygn. akt I OZ 925/08).

Podniesione we wniosku i zażaleniu okoliczności bez wątpienia wskazują na trudną sytuację życiową skarżącego, jednakże, aby skutecznie uprawdopodobnić opisane okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, należy przedstawić dowody, które uwiarygodniłyby pogorszenie się stanu zdrowia w stopniu, który uniemożliwiłby zachowanie terminu do dokonania czynności. Skarżący nie przedstawił dowodów (w postaci np. zaświadczenia lekarskiego) wskazujących, iż właśnie w trakcie biegu terminu do wniesienia przedmiotowego wniosku, jego stan zdrowia znacząco się pogorszył. Stąd należy podzielić stanowisko Sądu I instancji, że T. K. nie uprawdopodobnił, aby uchybienie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nastąpiło bez jego winy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.