I OZ 366/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2527514

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2018 r. I OZ 366/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt III SAB/Kr 74/17 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: oddalić zażalenie 1

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z 15 listopada 2017 r., sygn. akt III SAB/Kr 74/17 odrzucił zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z 5 października 2017 r. uchylające zarządzenie Przewodniczącego z 19 lipca 2017 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. J. (dalej: "skarżący") na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści.

Sąd I instancji, powołując się na art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze. zm., dalej: "p.p.s.a."), stwierdził, że ustawa nie przewiduje zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego uchylające zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego, w związku z powyższym, na podstawie art. 178 p.p.s.a., odrzucił zażalenie skarżącego, jako niedopuszczalne.

K. J. wniósł na powyższe postanowienie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się jego uchylenia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie art. 134 oraz art. 141 § 4 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zażalenie jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje, jak wynika z art. 194 § 1 p.p.s.a., na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz dodatkowo na postanowienia enumeratywnie wymienione w tym przepisie. Służy ono także na niektóre zarządzenia przewodniczącego, w przypadkach wskazanych w ustawie (art. 198 p.p.s.a.).

Mając na uwadze, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości zaskarżenia w drodze zażalenia zarządzenia Przewodniczącego uchylającego zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego, prawidłowo zatem Sąd I instancji uznał takie zażalenie za niedopuszczalne i je odrzucił na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia art. 134 p.p.s.a., należy stwierdzić, że jest on bezzasadny, bowiem przedmiotem zaskarżonego postanowienia nie była skarga, lecz zarządzenie Przewodniczącego, do rozpoznania którego powyższy przepis nie ma zastosowania. Ponadto zaskarżone postanowienie zawiera wszystkie wymagane elementy składowe uzasadnienia, o których mowa art. 141 § 4 w zw. z art. 166 p.p.s.a.

Z tych względów, zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie i Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.