Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1467283

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 maja 2014 r.
I OZ 359/14
Obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Wójta Gminy R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 1424/13 o wstrzymaniu wykonania zarządzenia Wójta Gminy R. z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w sprawie ze skargi Wojewody Ś. na zarządzenie Wójta Gminy R. z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na zarządzenie Wójta Gminy R. z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R.

W dniu 5 lutego 2014 r. ww. organ złożył wniosek o wstrzymanie wykonania ww. aktu, wskazując, że Wójt zamierza ponownie przeprowadzić ww. konkurs, którego rozstrzygnięcie oraz uwzględnienie skargi, może spowodować sytuację, w które dwie osoby będą miały uzasadnione roszczenie o nawiązanie stosunku pracy na ww. stanowisku.

Wstrzymując postanowieniem z dnia 4 marca 2014 r. wykonanie ww. zarządzenia Wójta, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - powołując się na przepisy art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." - uznał, że wniosek Wojewody odnajdował uzasadnienie bowiem unieważnienie konkursu, w wyniku którego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R., może spowodować ponowne jego ogłoszenie i przeprowadzenie. W efekcie rozstrzygnięcie takiego konkursu i ewentualne uwzględnienie skargi spowoduje, że dwie osoby będą miały uzasadnione roszczenie o nawiązanie stosunku pracy na stanowisku dyrektora wymienionego Przedszkola (art. 36a ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Sąd Wojewódzki podkreślił przy tym, że ewentualne powierzenie tego stanowiska osobie wyłonionej w wyniku kolejnego konkursu, przed rozpoznaniem sprawy przez Sąd, może jednocześnie skutkować powstaniem istotnej przeszkody natury prawnej w powierzeniu go osobie wyłonionej w wyniku konkursu, który został unieważniony zaskarżonym zarządzeniem. To natomiast wiązać się może ze stosunkowo dużym nakładem sił i środków dla odwrócenia takiego stanu rzeczy.

Wójt Gminy R., w złożonym na powyższe postanowienie zażaleniu, wnosząc o jego uchylenie, wywodził, że przesłanki, które - zdaniem Sądu Wojewódzkiego - uzasadniały wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia obecnie nie występują. W wyniku bowiem ponownie przeprowadzonego konkursu w tym przedmiocie ww. organ zarządzeniem z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) powołał na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R.A. S.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a., Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z konstrukcji powyższego przepisu wynika, że obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, spoczywa wyłącznie na wnioskodawcy. Domagając się wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, skarżący musi wykazać, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia tym aktem znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Niezbędne jest wskazanie na konkretne okoliczności pozwalające ocenić, czy wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszym przypadku istotnie wskazane przez Sąd Wojewódzki okoliczności mogły uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia z powodu możliwości spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w zaskarżonym postanowieniu. W niniejszym jednak przypadku, z uwagi na zaistniały w sprawie stan faktyczny, nie mogły one wzięte pod uwagę. Przed uprawomocnieniem się bowiem postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego zarządzenia, a nawet przed doręczeniem jego odpisu Wójtowi Gminy R., organ ten przeprowadził ponownie ww. konkurs i zarządzeniem z dnia (...) marca 2014 r., nr (...), powołał na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R. A. S.

Powyższe powoduje, że wstrzymanie wykonania w niniejszym przypadku zaskarżonego zarządzenia (w konsekwencji oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w tym przedmiocie) nie przeciwdziałałoby spowodowaniu trudnych do odwrócenia skutków.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.