Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455834

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 maja 2014 r.
I OZ 344/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Masternak-Kubiak (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. T. na zarządzenie Z-cy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1122/13 o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi J. T. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia o nieprawidłowym ustawieniu znaku drogowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1122/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę J. T. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia o nieprawidłowym ustawieniu znaku drogowego.

Pismem z dnia 25 marca 2014 r. skarżący wniósł o sporządzenie odpisu ww. wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zarządzeniem z dnia 25 marca 2014 r. Z-ca Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni. Jednocześnie wskazał, że jeżeli niniejsza opłata nie zostanie uiszczona w terminie, Przewodniczący Wydziału zarządzi jej ściągnięcie od strony.

Powyższe zarządzenie stało się przedmiotem zażalenia skarżącego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym uważa, że uzasadnienie w niniejszej sprawie powinno być dostarczone stronie z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej - p.p.s.a.) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 nie stosuje się.

W niniejszej sprawie skarga J. T. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w przedmiocie wydania zaświadczenia o nieprawidłowym ustawieniu znaku drogowego została oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1122/13. Złożenie zatem przez skarżącego w dniu 25 marca 2014 r. wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, w świetle przytoczonej wyżej treści art. 234 § 2 p.p.s.a., automatycznie skutkowało koniecznością uiszczenia opłaty kancelaryjnej, której wysokość wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192). Brak dokonania powyższej opłaty po prawomocnej odmowie udzielenia skarżącemu prawa pomocy oznaczał po stronie sądu obowiązek podjęcia działań zmierzających do uiszczenia przez stronę opłaty kancelaryjnej za doręczenie jej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wbrew stanowisku zawartemu w zażaleniu, w przypadku wydanego na rozprawie wyroku Sądu pierwszej instancji oddalającego skargę, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o doręczenie takiego orzeczenia (art. 141 § 2 p.p.s.a.), a następnie uiszczenie opłaty kancelaryjnej z tego tytułu (art. 234 § 2 p.p.s.a.), skoro skarżący nie należy do żadnej ze wskazanych w art. 239 p.p.s.a. kategorii podmiotów, które nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Z tych wszystkich względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.