I OZ 341/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2497118

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r. I OZ 341/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A.Z. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt: II SAB/Wa 430/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt: II SAB/Wa 430/16 wezwano A.Z. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SAB/Wa 430/16 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie skarżący podniósł, że zgodnie z treścią art. 220 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w § 3, wolne jest od wpisu. Zdaniem skarżącego zarządzenie wydane zostało bez podstawy prawnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw. Stosownie do przepisu art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl zaś przepisu art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. pismem podlegającym opłacie jest zażalenie. Wbrew twierdzeniu skarżącego, zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. wzywające go do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia jest prawidłowe. Wyłączenie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Sądu o odrzuceniu zażalenia określone w przepisie art. 220 § 4 p.p.s.a. dotyczy wyłącznie sytuacji określonych w art. 220 § 3 p.p.s.a., a więc sytuacji, w których skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania - od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, zostały przez Sąd odrzucone.

W niniejszej sprawie zażalenie skarżącego z dnia 15 stycznia 2018 r. zostało wniesione na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 r., o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia. Zażalenie wniesione na postanowienie Sądu o odmowie przywrócenia terminu nie podlega określonemu w art. 220 § 4 p.p.s.a. zwolnieniu od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego.

Z tej przyczyny zażalenie podlegało oddaleniu, w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.