I OZ 340/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2497117

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r. I OZ 340/18

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Sygn. powiązane II SA/Wa 339/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

Skarżony organ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Treść wyniku Oddalono zażalenie Powołane przepisy Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 art. 141 § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia RP na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 339/17 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi RP na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 339/17, odmówił RP sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego.

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że wyrokiem z dnia 24 listopada 2017 r. wydanym w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę RP na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego.

Odpis tego wyroku doręczono skarżącemu, w sposób zastępczy w dniu 13 grudnia 2017 r. (zarządzenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r.)

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, w trybie uproszczonym, wobec tego na podstawie art. 139 § 4 p.p.s.a., Sąd z urzędu doręczył stronom postępowania jego sentencję. Odpis sentencji wyroku wraz ze stosownym pouczeniem o sposobie i trybie złożenia wniosku o uzasadnienie, został przesłany skarżącemu przy piśmie z dnia 24 listopada 2017 r. Powyższa przesyłka została na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. uznana za prawidłowo doręczoną w dniu 13 grudnia 2017 r. Skarżący wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku złożył w dniu 29 listopada 2017 r. (data pieczęci biura podawczego WSA w Warszawie), a zatem przed doręczeniem sentencji wyroku.

Wobec złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku przed rozpoczęciem 7 dniowego terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a., Sąd I instancji odmówił skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł R.P., wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie wyrok oddalający skargę skarżącego został wydany w dniu 24 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym (w trybie uproszczonym). Odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym doręcza się stronom, jeżeli uzasadnienia wyroku nie sporządza się z urzędu (art. 139 § 4 p.p.s.a.). Natomiast przepis art. 141 § 2 zd. pierwsze p.p.s.a. stanowi, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Jak wynika z akt sprawy odpis sentencji wyroku wydanego w sprawie niniejszej został skarżącemu doręczony w trybie art. 73 p.p.s.a. Doręczenie to zostało dokonane prawidłowo i nastąpiło w dniu 13 grudnia 2017 r. Okoliczności tej skarżący nie kwestionuje. W związku z tym, siedmiodniowy termin do złożenia skutecznego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku zaczął swój bieg z dniem 14 grudnia 2017 r. Natomiast skarżący złożył przedmiotowy wniosek w dniu 29 listopada 2016 r., a więc przed doręczeniem sentencji wyroku. Wobec takich okoliczności sprawy Sąd I instancji prawidłowo odmówił skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.