I OZ 332/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646223

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2019 r. I OZ 332/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 446/16 o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi J. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia pakietu psychiatrycznego przez Ministra Zdrowia postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

J. L. (dalej: "skarżacy") pismem z (...) grudnia 2018 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o nadesłanie z akt sprawy IV SAB/Wa 446/16 kserokopii dokumentów: wniosku o wprowadzenie pakietu psychiatrycznego z (...) maja 2015 r. wraz z załącznikami, pisma z (...) czerwca 2015 r., pisma z (...) czerwca 2015 r., pisma z (...) lipca 2015 r., pisma z (...) lipca 2015 r., pisma z (...) września 2015 r., pisma nr (...), pisma z (...) październiaka 2015 r., pisma z (...) grudnia 2015 r., pisma z (...) grudnia 2015 r., pisma z (...) grudnia 2015 r., pisma z (...) stycznia 2016 r., pisma z (...) kwietnia 2016 r., pisma z (...) maja 2016 r. oraz pisma z (...) lipca 2016 r.

Do ww. pisma skarżący dołączył potwierdzenie uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 16 zł.

W związku z powyższym wnioskiem, na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV z 4 stycznia 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 446/16 wezwano skarżącego do uiszczenia brakującej opłaty kancelaryjnej w kwocie 38 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawieniania wniosku bez rozpoznania.

Skarżacy na powyższe zarządzenie złożył zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3.

Stosownie do § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kserokopii lub wydruku.

Z akt sprawy wynika, że dokumenty, o których kserokopie wniósł skarżący we wniosku z 30 grudnia 2018 r. zawierają się na 27 stronach. Biorąc zatem pod uwagę, że za wydanie jednej strony kserokopii pobiera się opłatę w wysokości 2 zł uznać należy, że za wydanie kserokopii wszystkich stron wnioskowanych dokumentów skarżący winien ponieść opłatę kancelaryjną w wysokości 54 zł. Tym samym skoro skarżący uiścił już 16 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za wydanie ww. kserokopii dokumentów, za prawidłowe należy uznać wezwanie skarżącego do uzupełnienia tej opłaty w wysokości 38 zł.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.