Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2591000

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
I OZ 306/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1018/17 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1018/17 w sprawie ze skargi G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1018/17 odrzucił skargę G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania. Pismem z dnia 22 października 2017 r., sprecyzowanym pismem z dnia 7 grudnia 2017 r., skarżąca wniosła zażalenie na ww. postanowienie. Zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2017 r. Przewodnicząca Wydziału I wezwała skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 18 grudnia 2017 r. W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Zaskarżonym postanowieniem z 30 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie. W uzasadnieniu Sąd I instancji wyjaśnił, że zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, a pismami, o których mowa w § 1 są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro skarżąca pomimo prawidłowego wezwania oraz upływu zakreślonego terminu nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od zażalenia, to zażalenia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało odrzucić Pismem z dnia 9 lutego 2018 r. skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Sądu I instancji z dnia 30 stycznia 2018 r. o odrzuceniu zażalenia. W uzasadnieniu podała, że nie dokonała czynności w terminie z powodu choroby, trudności w poruszaniu się. Wyjaśniła, że nie ma konta bankowego i w celu dokonania przelewu musi wybrać się do odległej placówki pocztowej. Odrębnym pismem skarżąca zwróciła się do Sądu I instancji o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia i wpis ten uiściła.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny rozważył, co następuje:

W przypadku odrzucenia zażalenia z powodu braku uiszczenia wpisu strona może skorzystać z różnych środków ochrony, w zależności od okoliczności. Kwestionując prawidłowość odrzucenia, wadliwe ustalenia sądu dotyczące istnienia braków, może złożyć zażalenie. Wówczas kontroli instancyjnej podlega prawidłowość ustaleń faktycznych i ich kwalifikacji prawnej. Jeżeli natomiast brak będący podstawą odrzucenia środka zaskarżenia istotnie zaistniał, ale jego przyczynę stanowiła okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu, wówczas strona może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności, której uchybiła. Równoczesne złożenie środka zaskarżenia, kwestionującego prawidłowość stanowiska Sądu I instancji oraz złożenie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, bazujące na odmiennych argumentach, uruchamia dwa tryby. Jeden z nich dotyczy rozpoznania zażalenia, zaś drugi rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu możliwe jest przy tym w sytuacji, gdy do uchybienia terminu istotnie doszło, bezprzedmiotowe jest procesowanie w tym przedmiocie, gdy strona terminowi nie uchybiła.

W niniejszej sprawie rozpoznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny podlega wyłącznie zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia ze względu na brak uiszczenia wpisu. W zażaleniu skarżąca nie zakwestionowała ustaleń faktycznych Sądu I instancji, że do zaniechania w zakresie uiszczenia wpisu istotnie doszło. W konsekwencji zażalenie nie mogło odnieść skutku. Jak potwierdzają to akta sprawy, w terminie ustawowym, prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia, strona obowiązku tego nie spełniła. Okoliczność ta uzasadniała odrzucenie zażalenia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi podlega opłacie. Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. nie zezwala sądowi na podejmowanie czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata, zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.