Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682084

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
I OZ 269/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 938/14 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie Z. K. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 16 stycznia 2015 r., wzywające skarżącą do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 9 stycznia 2015 r., poprzez złożenie jego czytelnego egzemplarza wraz z odpisem i sprecyzowanie w czytelnym piśmie w dwóch egzemplarzach, czego dotyczy wniosek - pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W jego uzasadnieniu podał, iż wezwanie to doręczono skarżącej 21 stycznia 2015 r. (vide: potwierdzenie odbioru w aktach sądowych). Pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. skarżąca wniosła zażalenie na ww. zarządzenie oraz złożyła pismo z tej samej daty, zatytułowane "wniosek z uzasadnieniem". Odrzucając je Sąd pierwszej instancji, powołując się na przepis art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a. stwierdził, że ustawa nie przewiduje zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego wzywające do uzupełnienia braków formalnych zażalenia.

Z. K. wniosła zażalenie na opisane wyżej postanowienie domagając się jego uchylenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zażalenie jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje - jak wynika z art. 194 § 1 p.p.s.a. - na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz dodatkowo na postanowienia enumeratywnie wymienione w tym przepisie. Służy ono także na niektóre zarządzenia przewodniczącego, w przypadkach wskazanych w ustawie, co wynika z art. 198 p.p.s.a.

Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości zaskarżenia w drodze zażalenia zarządzenia przewodniczącego wzywającego stronę do uzupełnienia braków formalnych pisma. Prawidłowo zatem Sąd I instancji uznał takie zażalenie za niedopuszczalne i je odrzucił.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.