Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1773808

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
I OZ 268/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. K. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OZ 268/15, o oddaleniu zażalenia Z. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 938/14 pozostawiające pisma bez rozpoznania w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OZ 268/15, oddalił zażalenie Z. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 938/14, pozostawiające pisma skarżącej bez rozpoznania.

Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie, jako niedopuszczalne, należało odrzucić.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wyliczone enumeratywnie w tym przepisie (pkt 1-10). Ustawodawca, w powołanej wyżej ustawie, nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu i są prawomocne od chwili ich ogłoszenia, bądź podpisania w przypadku orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 w zw. z art. 193 i art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.