Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560391

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 maja 2014 r.
I OZ 261/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R.J. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt I OZ 261/14 oddalające zażalenie R. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2311/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2311/12, o oddaleniu odwołania od zarządzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2311/12, o oddaleniu wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy w sprawie ze skargi R.J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt I OZ 261/14 oddalił zażalenie R. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2311/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2311/12, o oddaleniu odwołania od zarządzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2311/12, o oddaleniu wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy w sprawie ze skargi R. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

W dniu 12 maja 2014 r. (data wpływu do NSA) R. J. złożyła "skargę" na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Pismo R. J. z dnia 12 maja 2014 r. zatytułowane "Skarga na postanowienie z dn. 8 kwietnia 2014 r.", należało uznać za zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt I OZ 261/14, albowiem z treści złożonego pisma jednoznacznie wynika, że skarżąca nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem i wnosi o ponowne rozpoznanie sprawy w kwestiach, które były przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego w powołanym postanowieniu.

Zażalenie jednak, jako niedopuszczalne, należało odrzucić.

Zgodnie bowiem z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: "p.p.s.a.", zażalenie do NSA przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość wniesienia zażalenia oraz na postanowienia wymienione w art. 194 § 1 pkt 1-10 p.p.s.a. Ustawodawca, w powołanej wyżej ustawie, nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń (zarówno wyroków jak i postanowień) Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze, w tym także zażalenie (art. 168 § 1 p.p.s.a.).

A zatem wniesione w niniejszej sprawie zażalenie na postanowienie NSA jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w związku z art. 180 i art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.