Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145171

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
I OZ 240/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A.S. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r. sygn. akt VII SAB/Wa 209/11 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego WSA Marioli Kowalskiej w sprawie ze skargi A.S. na bezczynność Sądu Okręgowego w Warszawie postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek A.S. o wyłączenie od rozpoznawania jego sprawy sędziego WSA Marioli Kowalskiej. W uzasadnieniu podniesiono, iż zarządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braków wniosku o wyłączenie sędziego, poprzez podanie przyczyn uzasadniających wyłączenie, powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodobniających istnienie przyczyn wyłączenia. Zarządzenie to doręczone zostało stronie w dniu 1 lutego 2012 r. Skarżący braków tych w zakreślonym, siedmiodniowym terminie nie uzupełnił, co powodowało, zdaniem Sądu, konieczność pozostawienia wniosku bez rozpoznania na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.".

Zażalenie na to zarządzenie wniósł A.S., ponownie domagając się wyłączenia sędziego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Jak podkreślił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wniosek o wyłączenie sędziego musi w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości określać przyczyny wyłączenia. W przedmiotowej sprawie wniosek A.S. nie odpowiadał wskazanym powyżej wymogom, skarżący wezwany został więc do uzupełnienia jego braków w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia jego pisma bez rozpoznania. Wezwanie to doręczone było skarżącemu w dniu 1 lutego 2012 r., jednakże w zakreślonym terminie strona nie uzupełniła braków formalnych wniosku. Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, zaś wydane w tym zakresie zarządzenie uznać należy za zgodne z prawem.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.