Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170048

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 grudnia 2016 r.
I OZ 1762/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 928/13 oddalające wniosek J. B. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Tomasza Szmydta, Agnieszki Jędrzejewskiej - Jaroszewicz i Iwony Maciejuk od orzekania w sprawie ze skargi A. K., L. W., U. T. i M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 30 października 2013 r. J. B. złożył wniosek o wyłączenie od orzekania w sprawie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Tomasza Szmydta, Agnieszki Jędrzejewskiej - Jaroszewicz i Iwony Maciejuk z uwagi na "ewentualność utracenia możliwości bezstronnego orzekania w postępowaniu".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 928/13 oddalił wniosek J. B. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Tomasza Szmydta, Agnieszki Jędrzejewskiej - Jaroszewicz i Iwony Maciejuk od orzekania w sprawie ze skargi A. K., L. W., U. T. i M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a.") uzasadniające wyłączenie wskazanych sędziów z mocy ustawy. Natomiast wnioskodawca nie wykazał, aby pomiędzy nim a sędziami, o wyłączenie których wnosi, istniał, jakiś szczególny stosunek osobisty mogący poddawać w wątpliwość ich bezstronność przy orzekaniu (art. 19 p.p.s.a.). Wnioskodawca nie podał żadnych konkretnych okoliczności, które wskazywałyby na istnienie przynajmniej jednej z przesłanek wyłączenia sędziego.

Zdaniem Sądu złożone przez sędziów: Tomasza Szmydta, Agnieszkę Jędrzejewską-Jaroszewisz i Iwonę Maciejuk oświadczenia z dnia 12 listopada 2015 r., 13 listopada 2015 r. i 16 listopada 2015 r. pozwalają przyjąć, że nie istnieją okoliczności, które wywołują uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności tych sędziów.

Na powyższe postanowienie skarżący złożył zażalenie wskazując, że wymienieni sędziowie brali udział w wydawaniu orzeczeń sądowoadministracyjnych, w tym wyroków kończących postępowanie w danej instancji. Wskazano, że z uwagi na rozległość wszystkich postępowań sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości dekretowej (...) w W., ilość postępowań nadzorczych i wpadkowych, które miały miejsce w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w latach 2013 - 2015, subiektywny stosunek wszystkich sędziów tego Sądu istnieje i jest przeszkodą w obiektywnym orzekaniu w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 18 § 1 p.p.s.a., sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach: 1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; 2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; 5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą; 6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator; 6a) dotyczących skargi na decyzję lub postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie; 7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Niezależnie jednak od przyczyn wymienionych powyżej, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, o czym stanowi art. 19 p.p.s.a.

Zaznaczyć przy tym należy, że podstawą wyłączenia sędziego nie może być jedynie przekonanie wnioskodawcy o stronniczym stosunku do sprawy, w szczególności motywowane faktem uprzedniego orzekania przez tego sędziego w innych sprawach prowadzonych z udziałem strony. Konieczne jest wskazanie konkretnych okoliczności, których charakter pozwala na zobiektywizowanie zarzutu, że istnieją wątpliwości co do bezstronności sędziego, zgodnie z treścią art. 19 p.p.s.a.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie w odniesieniu do wskazanych przez skarżącego sędziów ani we wniosku o wyłączenie, ani też w rozpoznawanym zażaleniu nie wskazano żadnych okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie wymienionych sędziów. Przesłanką do wyłączenia nie może być bowiem wyłącznie subiektywne przekonanie skarżącego o zasadności złożonego wniosku wywodzone z okoliczności, że sędziowie ci w innych sprawach rozpatrywanych z udziałem skarżącego wydali niekorzystne dla niego rozstrzygnięcia.

W związku z tym, w okolicznościach niniejszej sprawy, a także wobec treści oświadczeń złożonych przez sędziów: Tomasza Szmydta, Agnieszki Jędrzejewskiej - Jaroszewicz i Iwony Maciejuk, uznać należy, że Sąd I instancji w sposób właściwy ocenił, iż w sprawie nie zachodzą okoliczności, które uzasadniałyby uwzględnienie wniosku o wyłączenie sędziów.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 z w zw. z art. 197 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.