Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170042

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 grudnia 2016 r.
I OZ 1750/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 827/15 odrzucające zażalenie K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 827/15 odrzucające skargę kasacyjną K. J. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 827/15 odrzucającego skargę K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1032/08 postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 827/15 odrzucił skargę kasacyjną K. J. od postanowienia tegoż Sądu z dnia 29 lipca 2015 r. odrzucającego jego skargę na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1032/08. Odpis postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej został skarżącemu doręczony w dniu 13 października 2015 r.

Pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. skarżący wniósł pismo, w którym wyraził swoje niezadowolenie z rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15. Po jego sprecyzowaniu pismo to zostało potraktowane jako zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2015 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 827/15, odrzucił zażalenie wskazując, że zostało złożone po terminie.

Sąd podał, że postanowienie z dnia 6 października 2015 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 października 2015 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia. Siedmiodniowy termin wynikający z art. 177 § 1 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej "p.p.s.a.") zakreślony do wniesienia zażalenia na to postanowienie upływał w dniu 20 października 2015 r. Sąd uznał zatem, że zażalenie wniesione pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data stempla 5 sierpnia 2016 r.) zostało złożone po terminie i podlega odrzuceniu.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie, w którym nie zgodził się z zapadłym rozstrzygnięciem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się do sądu, który wydał kwestionowane orzeczenie w terminie siedmiu dni, od doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało doręczone w dniu 13 października 2015 r., zatem 7 - dniowy termin, o którym mowa powyżej upływał w dniu 20 października 2015 r. Zasadnie zatem Sąd I instancji odrzucił zażalenie wniesione pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data stempla 5 sierpnia 2016 r.) jako wniesione po terminie.

Niezależnie od powyższego wskazać wypada, że zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie na postanowienie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio.

W niniejszej sprawie przy doręczeniu odpisu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2015 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej zawarto prawidłowe pouczenie o sposobie i trybie zaskarżenia tego postanowienia - pkt 5 pouczenia: "zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (...)". Skoro zatem zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej zostało sporządzone osobiście przez skarżącego, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, (ani nie należy do kręgu osób wskazanych w treści art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.), to również z tego powodu podlegało ono odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.