Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988371

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
I OZ 1720/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1738/14 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1738/14 o pozostawieniu bez rozpoznania pisma z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ze skargi Z. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie przekazania odwołania organowi pierwszej instancji celem rozpatrzenia według właściwości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie Z. Ś. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 27 lutego 2015 r., o pozostawieniu bez rozpoznania pisma z dnia 12 listopada 2014 r. zatytułowanego "Nakaz".

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazywał, że zarządzeniem z dnia 8 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków zażalenia wniesionego na ww. zarządzenie Przewodniczącego poprzez złożenie jego odpisu, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący przedłożył odpis innego pisma złożonego uprzednio w sprawie.

Ponieważ braki te nie zostały uzupełnione, Sąd Wojewódzki - na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a." - odrzucił ww. środek odwoławczy.

Z. Ś., w zażaleniu złożonym na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zakwestionował jego prawidłowość.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika. Zgodnie zaś z art. 49 § 1 tej ustawy, w wypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek nie zachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Jak wynika z przepisu art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Nieuzupełnienie przez skarżącego w przepisanym terminie braku formalnego wniesionego zażalenia, zasadnie zatem skutkowało jego odrzuceniem.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.