Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988306

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 grudnia 2015 r.
I OZ 1661/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 września 2015 r. sygn. akt II SAB/Gd 3/15 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. akt II SAB/Gd 3/15 w części dotyczącej wezwania do nadesłania odpisów załączników celem doręczenia organowi w sprawie ze skargi B. J. na bezczynność Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 września 2015 r. sygn. akt II SAB/Gd 3/15 (dalej postanowienie z 10 września 2015 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (II) (dalej Przewodniczący Wydziału II) z dnia 10 lipca 2015 r. (II SAB/Gd 3/15) (dalej zarządzenie z 10 lipca 2015 r.) w części dotyczącej wezwania do nadesłania odpisów załączników celem doręczenia organowi w sprawie ze skargi B. J. (dalej skarżąca) na bezczynność Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że zarządzeniem z 10 lipca 2015 r. (k. 121 akt II SAB/Gd 3/15) Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 6 lipca 2015 r. (dalej zażalenie z 6 lipca 2015 r.) wniesionego do WSA w Gdańsku na postanowienie z dnia 3 czerwca 2015 r. (II SAB/Gd 3/15). Skarżąca wniosła zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w części dotyczącej wezwania do nadesłania odpisów załączników celem doręczenia organowi, kwestionując możliwość doręczania organowi dokumentów i danych innych spraw, powołanych w załącznikach do zażalenia.

WSA w Gdańsku wskazał, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) wymienia przypadki w jakich stronie przysługuje możliwość kwestionowania postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego w drodze zażalenia. Ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenie na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II w przedmiocie wezwania do nadesłania odpisów załączników celem doręczenia organowi. Powyższe uzasadniało odrzucenie zażalenia skarżącej jako niedopuszczalne (k. 84-86, 94, 99, 101-119, 121 akt II SAB/Gd 3/15).

Zażalenie na to postanowienie wywiodła B. J.

Skarżąca zakwestionowała stanowisko Sądu, gdyż jej zdaniem, postanowienie z 10 września 2015 r. o odrzuceniu zażalenia skarżącej na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 lipca 2015 r. w dotyczyło nieuzasadnionego wezwania do nadesłania odpisów załączników, celem doręczenia organowi niebędącemu stroną sprawy ani postępowania sądowego.

Skarżąca zarzuciła Sądowi I Instancji, naruszenia prawa p.p.s.a., t.j. brak nadal uzasadnienia merytorycznego i prawnego wezwania do doręczenia dodatkowych dokumentów dla nieuczestniczącej w sprawie strony; niewysłuchanie skarżącej i nieodniesienie się do żadnego z zarzutów, pozbawienia skarżącej dostępu do dokumentów i informacji publicznej; niezrozumiałe dla skarżącej pozbawianie prawa do uczestnictwa w jawnym postępowaniu; ignorowanie zawiadomień o stanie obłożnej choroby i próśb o nierozpatrywanie spraw bez udziału skarżącej. Zaskarżyła postanowienie z dnia 10 września 2015 r., ponieważ, niezależnie od naruszenia p.p.s.a., Karty praw podstawowych obywatela i Konstytucji, z treści postanowienia ani uzasadnienia nadal nie można wywnioskować, jakie żądania i na jakiej podstawie Sąd kierował do skarżącej.

Wniosła o:

- uchylenie postanowienia oraz zobowiązanie Sądu do uzasadnienie żądania, na jakiej podstawie prawa i w jakim celu skarżąca ma przygotować dokumenty dla organów niebędących uczestnikami sprawy oraz dla jakich organów; nadanie biegu sprawie; obciążenie Sądu I Instancji kosztami postępowania (k. 150-151 akt II SAB/Gd 3/15).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 194 § 1 i 198 p.p.s.a. przedmiotem zażalenie mogą być wyłącznie postanowienia i zarządzenia, w stosunku do których ustawodawca w p.p.s.a. przewidział taką możliwość.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżone zostało zarządzenie z 10 lipca 2015 r. II SAB/Gd 3/15 Przewodniczącego Wydziału II w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia (k. 121, pkt 3 zarządzenia). Ustawa nie przewiduje wniesienia zażalenia na zarządzenie w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia.

Sąd I instancji prawidłowo wskazał, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz w przypadkach wskazanych w art. 194 § 1 pkt 1-10 p.p.s.a.

Nadto, przepisy ustawy działu dotyczącego środków odwoławczych art. 198 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Oznacza to, jak prawidłowo wyjaśnił Sąd I instancji, że wniesione przez skarżącą zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 lipca 2015 r. w świetle przepisów p.p.s.a. jest niedopuszczalne, a zatem zasadnie zostało odrzucone.

Pozostałe zarzuty podniesione w zażaleniu nie są relewantne. Choroba skarżącej nie może tamować biegu postępowania, z uwagi na zasadę szybkości postępowania (art. 7 p.p.s.a.). Skarżąca może ustanowić w sprawie pełnomocnika (art. 34-41 p.p.s.a.), który może w szczególności badać akta sprawy.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.