Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170030

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 grudnia 2016 r.
I OZ 1654/16

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Sygn. powiązane III SA/Lu 947/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-01

I OZ 1885/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Skarżony organ Wojewoda Treść wyniku Oddalono zażalenie Powołane przepisy Dz. U. z 2016 r. poz. 718 art. 141 § 2, art. 91 § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Lu 947/15 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Lu 947/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu wniosku M. G., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że wyrokiem z dnia 1 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę M. G. na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

W piśmie z dnia 30 marca 2016 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) M. G. wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmawiając sporządzenia uzasadnienia wyroku powołał się na art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wskazał, że siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku należy w niniejszej sprawie liczyć od daty ogłoszenia wyroku, tj. od dniu 1 marca 2016 r. Ostatnim dniem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku był 8 marca 2016 r. (wtorek). Z akt sprawy wynika, że skarżący wniosek o uzasadnienie wyroku wniósł w dniu 30 marca 2016 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), a zatem z uchybieniem siedmiodniowego terminu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M. G., domagając się jego uchylenia.

W uzasadnieniu zażalenia wskazano, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zapadł w dniu 1 marca 2016 r., natomiast zawiadomienie o terminie rozprawy skarżący otrzymał w dniu 26 lutego 2016 r., tj. 4 dni przed rozprawą.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a." w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji odpisu wyroku.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący prawidłowo został pouczona w zawiadomieniu o terminie rozprawy o ustawowym terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przypadku oddalenia skargi. Wyrok oddalający skargę M. G. został ogłoszony w dniu 1 marca 2016 r., a zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia upłynął w dniu 8 marca 2016 r.

Wobec powyższego Sąd I instancji prawidło w zaskarżonym postanowieniu odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Odnosząc się do argumentów powołanych w zażaleniu wskazać należy, że nie mają one znaczenia dla oceny prawidłowości wydania zaskarżonego postanowienia. Ratio legis art. 91 § 2 p.p.s.a. wypływa z potrzeby zagwarantowania stronie możliwości przygotowania się do udziału w rozprawie pod kątem merytorycznym, a zatem zawiadomienie o terminie rozprawy w terminie krótszym niż siedem dni przed posiedzeniem nie ma wpływu na ocenę czynności strony po ogłoszeniu orzeczenia. Brak jest w tej sytuacji podstaw do przyjęcia, że okoliczności związane z niedochowaniem przez Sąd siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 91 § 2 p.p.s.a. uniemożliwiły skarżącemu złożenie w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Ponadto podnieść należy, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 1 marca 2016 r. Postanowienie to stało się prawomocne wobec oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 grudnia 2016 r. zażalenia wniesionego na to orzeczenie. Wskazanym postanowieniem przesądzona została zatem kwestia niezłożenia w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Dlatego też zażalenie M. G. na postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku, zapadłe w wyniku prawomocnego negatywnego rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, nie mogło zostać uwzględnione.

Z powyższych względów, Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.