Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170020

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 grudnia 2016 r.
I OZ 1590/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 1073/16 o odrzuceniu skargi M. J. na decyzję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. 2

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. J. na sprecyzowaną w sentencji decyzję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

W jego uzasadnieniu wskazał, iż zarządzeniem z dnia 4 lipca 2016 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł od skargi. Skarżący został zobowiązany do wykonania powyższego wezwania w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono mu 11 lipca 2016 r. (k. 24). M. J., mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania zarządzenia oraz upływu wyznaczonego terminu, nie uiścił wpisu, a zatem skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a.

Zażalenie na to postanowienie wniósł M. J. postulując jego uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania. W jego uzasadnieniu stwierdził, iż w dniu 11 lipca 2016 r. została mu doręczona listem poleconym jedynie odpowiedź na skargę. Koperta nie zawierała żadnego innego pisma, w tym wskazanego przez Sąd I instancji wezwania do uiszczenia wpisu od skargi. Okoliczność tę potwierdza, zdaniem skarżącego, fakt iż na kopercie znajdował się tylko jeden, w dodatku nieczytelny, kod kreskowy przesyłki oraz sygnatura akt sprawy. Gdyby koperta zawierała dwie przesyłki, zapewne posiadałaby dwa kody kreskowe identyfikujące dokumenty, które się w niej znajdują.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi Przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu przez sąd skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W tej sprawie zarządzeniem z dnia 4 lipca 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł. Przesyłka sądowa została odebrana przezeń w dniu 11 lipca 2016 r. (p. zwrotne potwierdzenie odbioru k. 24). Za niewiarygodne uznać należy twierdzenia skarżącego, że przesyłka ta nie zawierała przedmiotowego wezwania. Na druku zwrotnego potwierdzenia jej odbioru znajduje się bowiem zapis: "dor. zarządz. o wpisie (termin 7 dni)", a poniżej "dor. odp. odp. na sk." Wynika z tego jednoznacznie, że wysłane tą przesyłką zostały: zarówno wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, jak i odpowiedź organu na skargę. Zatem skarżący posiadał informację o tym, co stanowi zawartość przesyłki. Odbierając zaś przesyłkę obowiązkiem adresata jest sprawdzić, czy zawiera ona wszystkie wskazane na druku zwrotnego potwierdzenie odbioru dokumenty. W sytuacji, gdyby przesyłka nie zawierała części dokumentów, albo w razie jakichkolwiek innych wątpliwości co do zgodności treści opisu zwrotki z zawartością przesyłki, skarżący postępując racjonalnie i z należytą starannością, winien zawiadomić sąd o tym fakcie po otrzymaniu przesyłki, czego nie uczynił. Okoliczność braku wezwania do uiszczenia wpisu od skargi nie była przez skarżącego kwestionowana po odebraniu korespondencji, a dopiero po odrzuceniu skargi przez Sąd I instancji. Podnoszona przezeń okoliczność, iż na kopercie naklejony był nieczytelny kod kreskowy nie oznacza, iż w kopercie przesłano tylko jedno pismo. Jak już wyżej podano, zawartość przesyłki kierowanej do adresata sprecyzowana jest w treści zwrotnego potwierdzenia odbioru, a nie za pomocą kodu kreskowego na kopercie.

Powyższe okoliczności - w ocenie Naczelnego Sądu administracyjnego - przekonują do wniosku, że przesyłka została doręczona stronie zgodnie ze wskazaną na druku potwierdzenia odbioru zawartością. Zatem zawierała prawidłowe wezwanie, którego skarżący nie wykonał. Uzasadniało to wydanie zaskarżonego postanowienia, którego trafności zażalenie nie podważyło.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia, a to w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.