Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170008

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 listopada 2016 r.
I OZ 1538/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt II SA/Go 844/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi S. K. na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 11 października 20126 r., sygn. akt II SA/Go 844/16 Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a." wezwał S. K. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie po 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła S. K., podnosząc że w zaskarżonym zarządzeniu nie określono przedmiotu sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Wysokość należnego wpisu ustalana jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozporządzenie w § 2 ust. 1 pkt 1, który stał się podstawą wyznaczenia należnej w niniejszej sprawie kwoty wpisu, stanowi, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia (...) sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania, a zatem w sprawie znajdował zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia. Wysokość wpisu wobec powyższego została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w zażaleniu wskazać należy, że istotnie w zarządzeniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim nie wskazał precyzyjnie jakiej skargi dotyczy powyższe wezwanie. Powyższe nie miało jednakże wpływu na wynik sprawy. Podkreślić należy, że wraz z odpisem zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu skarżącej doręczono odpis odpowiedzi na skargę. W piśmie przewodnim zawarta została informacja, że sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Go 844/16, a z treści odpowiedzi udzielonej przez organ jednoznacznie wynikało, że dotyczy ona skargi S. K. z dnia 11 września 2016 r. na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...). Wobec powyższego możliwa była pełna identyfikacja sprawy, w stosunku do której zażądano opłaty.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.