Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170004

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2016 r.
I OZ 1501/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1714/15 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ze skargi J.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie wyłączenia organu administracji postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie odrzucił zażalenie J. K. na postanowienie tego Sądu z dnia z dnia 17 maja 2016 r., którym odrzucono zażalenie strony na postanowienie z dnia 4 kwietnia 2016 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 15 stycznia 2016 r., odrzucające skargę. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż odpis postanowienia z dnia 17 maja 2016 r. doręczono skarżącemu w dniu 1 czerwca 2016 r., zaś zażalenie wniesione zostało w dniu 9 czerwca 2016 r., a zatem z jednodniowym uchybieniem terminu, co powodowało konieczność jego odrzucenia.

Zażalenie na postanowienie z dnia 14 lipca 2016 r. wniósł J. K., domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu skarżący odniósł się między innymi do okoliczności związanych z postępowaniem przed organami administracji, a także do kwestii złożonego w sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia stronie tego postanowienia. W niniejszej sprawie doręczenie postanowienia z dnia 17 maja 2016 r. nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., do rąk skarżącego. Oznacza to zatem, że termin do wniesienia zażalenia na to postanowienie upływał z dniem 8 czerwca 2016 r. Słusznie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż zażalenie J. K., wniesione w dniu 9 czerwca 2016 r. złożone zostało z uchybieniem ustawowego terminu, co powodowało konieczność jego odrzucenia.

Mając na uwadze powyższe i uznając zaskarżone postanowienie za wydane zgodnie z prawem, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.