I OZ 143/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3177397

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2021 r. I OZ 143/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 103/21 w sprawie ze skargi B.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 103/21 (dalej postanowienie z 18 lutego 2021 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę B.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia (...) grudnia 2020 r. nr (...) (dalej decyzja z (...) grudnia 2020 r.), po rozpatrzeniu odwołania B.Z. (dalej skarżący), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) (dalej Kolegium) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza (...) z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Decyzję z (...) grudnia 2020 r. doręczono skarżącemu dnia 8 grudnia 2020 r. ([k. 18 -) dowód doręczenia w aktach administracyjnych sprawy).

Dnia 8 stycznia 2021 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) skarżący wniósł, za pośrednictwem Kolegium, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję z (...) grudnia 2020 r.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej odrzucenie jako wniesionej po terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie... (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.). Skargę tę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skarga wniesiona po upływie terminu do jej zaskarżenia podlega odrzuceniu przez sąd (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu dnia 8 grudnia 2020 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 7 stycznia 2021 r. (czwartek). Skarżący wniósł skargę na przedmiotową decyzję, za pośrednictwem organu odwoławczego, nadając ją u operatora pocztowego dnia 8 stycznia 2021 r. - z uchybieniem wskazanego w ustawie terminu.

Zażalenie wywiódł B.Z., zaskarżając postanowienie z 18 lutego 2021 r. w całości. Skarżący przyznał, że spóźnił się "o jeden dzień". Podniósł zarzuty merytoryczne odnośnie do decyzji z (...) grudnia 2020 r. i wskazał na - w jego ocenie - uchybienia w działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w (...).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W niniejszym postępowaniu Sąd I instancji nie badał zasadności skargi, a jedynie formalne warunki dopuszczenia jej do merytorycznego rozpoznania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie prawidłowo uznał, że skarga została wniesiona po terminie określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a. (trzydzieści dni od dnia doręczenia decyzji) i dlatego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. podlegała odrzuceniu. Sąd jest związany treścią ww. przepisów i jest obowiązany odrzucić skargę, jeśli ustali, że została złożona po terminie (nawet jeden dzień).

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że zaskarżoną decyzję prawidłowo doręczono skarżącemu dnia 8 grudnia 2020 r., zatem termin do wniesienia skargi upłynął bezskutecznie dnia 7 grudnia 2021 r. o północy. Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna (art. 85 p.p.s.a.). Nadanie skargi u operatora pocztowego (art. 83 § 3 p.p.s.a.) dnia 8 stycznia 2021 r. (k. 12 akt sądowych; dzień po terminie - czemu skarżący nie przeczy) było bezskuteczne. Obligowało to Sąd I instancji do odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.). Naczelny Sąd Administracyjny nie odnosi się do meritum skargi, ponieważ przez sytuację procesową zmuszony jest ograniczyć się jedynie do kwestii formalno-prawnych.

Skarżący opacznie zrozumiał prawidłowe pouczenie o sposobie wniesienia zażalenia. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi nie musi być sporządzone "przez adwokata lub radcę prawnego" (k. 20 pkt 2 akt sądowych). Powodem odrzucenia zażalenia nie było sporządzenie zażalenia przez skarżącego osobiście.

Mając na uwadze podane argumenty, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.