Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1990060

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 listopada 2015 r.
I OZ 1429/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Sygn. powiązane II SA/Łd 80/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-24

Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku Oddalono zażalenie Powołane przepisy Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 art. 141 § 2 i 3, art. 184, art. 197 § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 80/15 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Łd 80/15 w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 24 kwietnia 2015 r. ogłosił wyrok oddalający skargę Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia (...) listopada 2014 r. w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 26 maja 2015 r.

W dniu (...) lipca 2015 r. skarżący zwrócił się do sądu z wnioskiem o doręczenie odpisu powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zaskarżonym postanowieniem odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Od tego postanowienia skarżący złożył zażalenie. Wskazał okoliczności przemawiające, jego zdaniem, za uwzględnieniem skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 141 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej; p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie ogłoszenie wyroku odbyło się 24 kwietnia 2015 r. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia należało zatem złożyć do dnia 4 maja 2015 r. Skarżący złożył wniosek dopiero (...) lipca 2015 r., a więc z uchybieniem terminu, dlatego też sąd nie mógł uzasadnienia sporządzić i doręczyć skarżącemu. Trzeba wskazać, że co prawda skarżący nie był obecny na rozprawie, po zamknięciu której ogłoszono wyrok z 24 kwietnia 2015 r., lecz otrzymał zawiadomienie o rozprawie, w którym w punkcie trzecim pouczenia wskazano w jaki sposób i w jakim terminie sporządza się uzasadnienie wyroku oddalającego skargę. Skarżący we wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie wnosił zaś o przywrócenie uchybionego terminu. W związku z tym postanowienie sądu jest prawidłowe.

Z powyższych względów, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.