Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1990054

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 listopada 2015 r.
I OZ 1416/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 1886/14 o umorzeniu postępowania w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o oddaleniu wniosku o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, umorzył postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych oraz oddalił wniosek skarżącego o ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, iż nie osiąga jakiegokolwiek dochodu. W związku z tym wezwano go do nadesłania dokumentów wskazujących na wysokość ponoszonych wydatków oraz potwierdzających brak dochodów. Skarżący w odpowiedzi nie nadesłał żadnego z żądanych dokumentów. Wobec powyższego Sąd uznał, iż Z. S. nie wykonał wezwania, a tym samym nie wykazał, aby nie był w stanie ponieść kosztów postępowania, co stanowiło podstawę odmowy przyznania skarżącemu prawa pomocy na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a." Ponadto Sąd podkreślił, iż skarżący w niniejszej sprawie korzystał z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, w myśl art. 239 pkt 1 lit. a p.p.s.a., dlatego też postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy należało umorzyć w tym zakresie, jako bezprzedmiotowe.

Zażalenie na to postanowienie wniósł Z. S.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie pozbawione jest usprawiedliwionych podstaw.

W przedmiotowej sprawie skarżący istotnie korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, wynikającego z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy p.p.s.a. Przedmiotem skargi Z. S. było bowiem postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, wydane w toku kontroli postępowania w sprawie z zakresu pomocy i opieki społecznej. Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie w zakresie żądania strony zwolnienia jej z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że sam fakt, iż wobec strony ma zastosowanie ustawowe zwolnienie do kosztów sądowych nie oznacza, że zwolnienie to obejmuje także ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Wynagrodzenie pełnomocnika nie jest bowiem kosztem sądowym, którymi są - zgodnie z art. 211 p.p.s.a. - opłaty sądowe oraz wydatki w rodzaju wynagrodzenia tłumaczy lub kuratorów ustanowionych w sprawie (co wynika z art. 213 p.p.s.a.). Ustanowienie dla strony pełnomocnika, także w sprawach, w których zastosowanie znajduje art. 239 p.p.s.a., następuje na zasadach ogólnych dotyczących przyznania prawa pomocy.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. prawo pomocy w częściowym przyznane może być osobie fizycznej, jeśli osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania niezbędnego dla niej i jej rodziny. Wykazanie takie winno nastąpić w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, jednakże w sytuacji, gdy okoliczności powołane przez stronę we wniosku nie pozwalają na pełną ocenę jej rzeczywistego stanu majątkowego, rodzinnego i możliwości finansowych, Sąd może wezwać stronę do przedłożenia dodatkowych dokumentów w tym przedmiocie, co wynika z art. 255 p.p.s.a. W przedmiotowej sprawie mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją.

Z. S., z uwagi na wskazanie we wniosku, iż żaden z członków jego rodziny nie uzyskuje jakiegokolwiek dochodu, wezwany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do przedłożenia dodatkowych dokumentów, które miały wyjaśnić w sposób dostateczny kwestię jego sytuacji majątkowej i rodzinnej, co pozwoliłoby na wyjaśnienie sposobu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Pomimo skutecznego wezwania strona nie przedłożyła żądanych dokumentów, wobec tego Sąd I instancji uznał, iż skarżący nie wykazał w sposób dostateczny, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić.

Z uwagi na podniesione powyżej okoliczności oraz brak wykazania przez skarżącego zaistnienia przesłanek do przyznania mu prawa pomocy w żądanym zakresie, Naczelny Sąd Administracyjny uznał zaskarżone postanowienie za wydane zgodnie z prawem i orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.