Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1986143

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 października 2015 r.
I OZ 1334/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1355/14 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1355/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1355/14 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie. 2

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1355/14, odrzucił zażalenie K. K. na postanowienie z dnia 26 marca 2015 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ze skargi K. K. na opisaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

W jego uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarżący, mimo pouczenia, sporządził osobiście zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Uczynił to wbrew wymogowi wynikającemu z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a. Zatem zażalenie to jest niedopuszczalne i dlatego, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 tej ustawy, należało je odrzucić. Ponadto zażalenie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu, o którym mowa w art. 194 § 2 p.p.s.a. Odpis zaskarżonego postanowienia został bowiem doręczony skarżącemu w dniu 16 kwietnia 2015 r., a więc termin do wniesienia zażalenia upłynął z dniem 23 kwietnia 2015 r., natomiast skarżący zażalenie wniósł w dniu 24 kwietnia 2015 r.

W dniu 9 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo K. K. zatytułowane "Odwołanie od postanowienia z dnia 14.5.15 II SA/Po 1355/14".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Jak głosi przepis art. 194 § 2 tej ustawy zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Jak wynika z niewadliwych i niekwestionowanych ustaleń Sądu I instancji zażalenie zostało wniesione z uchybieniem tego terminu. Przeto podlegało odrzuceniu po myśli art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., jak trafnie dostrzegł ten Sąd. Nadto w myśl art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 175 § 2 p.p.s.a., wskazujący kategorię podmiotów posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji. Osoby wymienione w tym przepisie mogą sporządzić taki środek odwoławczy osobiście. W tej sprawie skarżący nie wykazał, że jest podmiotem uprawnionym do samodzielnego sporządzenia zażalenia od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zatem jest pozbawiony zdolności postulacyjnej do dokonania tej czynności procesowej. Skarżący został prawidłowo pouczony przez Sąd pierwszej instancji o konieczności sporządzenia zażalenia przez profesjonalnego pełnomocnika (pkt 5 pouczenia znajdującego w piśmie przewodnim, przy którym doręczono mu odpis postanowienia z dnia 26 marca 2015 r. - k-49 akt), mimo to zażalenie sporządził osobiście.

Uznać zatem należy za zasadne stanowisko Sądu I instancji, iż zażalenie skarżącego było niedopuszczalne i jako takie podlegać musiało odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.