Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2610948

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
I OZ 1275/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Kr 1325/13 o oddaleniu wniosku P. P. o zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z 4 kwietnia 2018 r., III SA/Kr 1325/13, oddalił wniosek P. P. o zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie z jego skargi na decyzję Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów. W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, że stosownie do art. 210 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika sąd powinien pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w powyższym terminie. W razie uwzględnienia skargi, w której nie zawarto żądania zwrotu kosztów postępowania i gdy takiego wniosku nie zgłoszono również przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, sąd nie może orzec o zwrocie tych kosztów na rzecz skarżącego. Moment zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia jest bowiem terminem granicznym dla zgłoszenia odpowiednio sformułowanego wniosku o przyznanie należnych kosztów. W tej sprawie skarżący został pouczony o treści art. 210 § 1 p.p.s.a. wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 16 kwietnia 2014 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru podpisane przez skarżącego - k. 30 akt sąd.). Skarżący został również prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy, na którą się nie stawił. Wniosku o zwrot kosztów postępowania nie zawarł ani w skardze, ani w jakimkolwiek piśmie procesowym złożonym do akt sądowych do momentu zamknięcia rozprawy. W związku z tym Sąd po zamknięciu rozprawy w dniu 16 kwietnia 2014 r. wydał wyrok, nie orzekając o zwrocie kosztów postępowania. Wniosek skarżącego o zwrot kosztów postępowania został zgłoszony 29 marca 2018 r., czyli po zamknięciu rozprawy. W związku z tym, utracił on uprawnienie do żądania zwrotu należnych kosztów postępowania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł P. P., wskazując że jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i z tego względu "nie dopilnował pisma o zwrot kosztów".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 209 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") nakłada na sąd obowiązek rozstrzygnięcia o zwrocie kosztów w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i 204 p.p.s.a. Przy tym, orzeczenie przez Sąd o zwrocie kosztów (z art. 200 p.p.s.a.) możliwe jest tylko w przypadku, gdy skarżący żądał ich zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 210 § 1 p.p.s.a. Wskazany przepis zakreśla termin, w którym strona musi złożyć wniosek o zwrot kosztów postępowania sądowego, aby móc domagać się jego realizacji. Koniec tego terminu wyznacza moment zamknięcia rozprawy. Wyjaśnić należy, że wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania może być zamieszczony w skardze, w piśmie procesowym skierowanym do sądu, jak również może zostać złożony ustnie do protokołu rozprawy przed jej zamknięciem. Jak wynika natomiast z akt tej sprawy skarżący nie wnioskował o zwrot kosztów postępowania w żaden z powyższych sposobów do momentu zamknięcia rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku, pomimo, że o przysługującym mu prawie został prawidłowo pouczony w punkcie piątym zawartym w piśmie z 12 marca 2014 r. stanowiącym zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy (k. 22 verte akt sąd.) i które to zawiadomienie zostało mu prawidłowo doręczone (k. 30 akt sąd.). W takiej sytuacji Sąd nie miał możliwości orzeczenia o zwrocie kosztów i prawidłowo stwierdził, że skarżący składając 29 marca 2018 r. wniosek o zwrot kosztów postępowania po wydaniu wyroku utracił uprawnienie do domagania się ich zwrotu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.