I OZ 1257/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2757614

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. I OZ 1257/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2019 r., sygn. akt III SA/Gd 568/19 o odrzuceniu skargi L. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia (...) lipca 2019 r., nr (...) w przedmiocie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 14 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę L. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z (...) lipca 2019 r. w przedmiocie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami. W uzasadnieniu wskazał, że w piśmie z 23 września 2019 r. skarżący wniósł do tego Sądu dwie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku - z (...) lipca 2019 r., nr (...) (skarga została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Gd 567/19) oraz na przedmiotową decyzję (skarga została zarejestrowana przez Sąd pod sygn. akt III SA/Gd 568/19), uiszczając przy tym wpis od skargi w wysokości 200 zł. Powyższe skargi zostały rozdzielone i od każdej z nich należny jest odrębny wpis, który - stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) - wynosi po 200 zł. Skarżący został poinformowany, że dokonana 23 września 2019 r. wpłata została zaliczona na poczet wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z (...) lipca 2019 r. zarejestrowanej pod sygn. akt III SA/Gd 567/19. Sąd wezwał jednocześnie skarżącego do uiszczenia wpisu od przedmiotowej skargi, wskazując, że uiszczenie wpisu powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że ww. wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu 24 września 2019 r., zaś wpis został uiszczony przez skarżącego dopiero 2 października 2019 r., a zatem z jednodniowym uchybieniem terminu. W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), "p.p.s.a.", Sąd ten odrzucił skargę. Uiszczenie wpisu po terminie nie wywołuje bowiem skutków prawnych i traktowane jest na równi z sytuacją, w której wpisu w ogóle nie uiszczono. Nadto Sąd, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zwrócił skarżącemu wpis.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący, podnosząc, że "omyłkowo uznał, iż termin 7 dni jest identyczny jak w przypadku transakcji handlowych, tj. dopuszczalne jest uiszczenie zapłaty dzień po terminie, bez uiszczania odsetek, gdyż termin został zachowany".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z 17 września 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Wezwanie to zostało mu skutecznie doręczone 24 września 2019 r. Skarżący dopiero 2 października 2019 r. uiścił wpis sądowy od skargi, a więc z uchybieniem terminu. Powyższe okoliczności są w sprawie bezsporne, bowiem skarżący sam w zażaleniu przyznał, że omyłkowo uchybił terminowi do wykonania wezwania sądowego. W związku z tym za prawidłowe należy uznać zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji. Natomiast podnoszony przez skarżącego argument, że wydawało mu się, że siedmiodniowy termin liczy się "jak w przypadku transakcji handlowych" może ewentualnie stanowić przesłankę do przywrócenia terminu do wykonania wezwania do uiszczenia wpisu od skargi.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.