I OZ 1253/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2771619

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. I OZ 1253/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 października 2019 r., sygn. akt III SA/Gd 236/19 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 6 września 2019 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. R. na uchwałę Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. nr VI/183/19 w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Gdyni postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 października 2019 r., sygn. akt III SA/Gd 236/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie E. R. na postanowienie z dnia 6 września 2019 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. została odrzucona skarga kasacyjna sporządzona przez skarżącą osobiście.

Odpis wyżej wskazanego postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego (wskazującym na wymóg sporządzenia zażalenia przez adwokata lub radcę prawnego) został skarżącej doręczony w dniu 23 września 2019 r.

W terminie zakreślonym do wniesienia przewidzianego środka odwoławczego skarżąca wniosła sporządzone osobiście zażalenie z dnia 27 września 2019 r. na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucając zażalenie wskazał, że E. R. pomimo prawidłowego pouczenia o tym, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, złożyła zażalenie sporządzone osobiście. Skarżąca nie jest adwokatem ani radcą prawnym, ani nie posiada kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 2-2a p.p.s.a. Z tego też względu Sąd I instancji odrzucił wniesione zażalenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła E. R.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", w sposób jednoznaczny wskazuje, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, podkreślając jednocześnie, że odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 175 § 2-3 p.p.s.a., w których określone zostały podmioty zwolnione od obowiązku zachowania przymusu adwokacko-radcowskiego.

E. R., pomimo pouczenia sporządziła osobiście zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2019 r., którym odrzucona została skarga kasacyjna również sporządzona osobiście przez stronę. Z akt sprawy nie wynika, aby skarżąca był adwokatem lub radcą prawnym, ani którymkolwiek z podmiotów wskazanych w art. 175 § 2 i 2a p.p.s.a. Zasadnym zatem było stanowisko Sądu I instancji, który uznał zażalenie za niedopuszczalne.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.