I OZ 1248/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2778245

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. I OZ 1248/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 104/19 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi M. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z 30 września 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 104/19 odrzucił skargę M. C. (dalej: "skarżący") na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) grudnia 2018 r. zostało doręczone skarżącemu 28 grudnia 2018 r. Przedmiotowa skarga, zwierająca w swej treści wniosek o przywrócenie terminu, została nadana przez skarżącego 7 lutego 2019 r. Postanowieniem z 6 maja 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 104/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Natomiast postanowieniem z 10 września 2019 r., sygn. akt I OZ 792/19 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wniesione na to postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaskarżonym postanowieniu stwierdził, że trzydziestodniowy termin na wniesienie przedmiotowej skargi upływał 28 stycznia 2019 r., który wypadał w poniedziałek. Skoro więc skarżący wniósł skargę 7 lutego 2019 r., nadając ją w placówce pocztowej, to stwierdzić należy, że była ona spóźniona, albowiem została złożona już po upływie ustawowego terminu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący wniósł o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest niezasadne.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skargę do sądu administracyjnego składa się w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Z art. 54 § 1 tej ustawy wynika, że skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skargę wniesioną po upływie terminu sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że strona skarżąca jest zobowiązana wnieść skargę za pośrednictwem organu, którego działanie jest jej przedmiotem, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Pierwszym dniem biegu terminu jest dzień następny po doręczeniu, zaś przypadające w czasie jego biegu dni wolne od pracy nie podlegają odliczeniu.

Stosownie do treści art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) grudnia 2018 r. zawierało odpowiednie pouczenie o trybie i terminie złożenia skargi do sądu administracyjnego. W postanowieniu tym bowiem pouczono skarżącego, że przysługuje mu prawo do złożenia na ww. postanowienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ze pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Postanowienie to zostało prawidłowo doręczone skarżącemu 28 grudnia 2018 r. Dlatego też 30-dniowy termin przewidziany na wniesienie skargi upłynął 28 stycznia 2019 r. Skarżący złożył w niniejszej sprawie skargę dopiero 7 lutego 2019 r., czyli po upływie terminu do jej wniesienia.

Zwrócić jednocześnie należy uwagę, że pomimo wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, termin ten nie został skarżącemu przywrócony. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 10 września 2019 r., sygn. akt I OZ 792/19 oddalił bowiem zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 maja 2019 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia przedmiotowej skargi.

Mając zatem na uwadze, że z akt niniejszej sprawy bezspornie wynika, że skarżący - pomimo prawidłowego pouczenia zawartego w decyzji - uchybił terminowi do wniesienia skargi, jak również okoliczność, iż skarżącemu nie został przywrócony termin do jej wniesienia, za prawidłowe uznać należy rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji o odrzuceniu skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.