I OZ 1223/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624313

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2015 r. I OZ 1223/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 727/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 727/14 o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie tego Sądu z dnia 15 września 2014 r. o odrzuceniu osobistej skargi kasacyjnej skarżących w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na pismo Wojewody Śląskiego z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Gminy Mierzęcice i Wojewody Śląskiego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 12 sierpnia 2014 r., IV SA/Gl 727/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę E. Lorenc, J. L. i J. L. na pismo Wojewody Śląskiego z (...) czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Gminy Mierzęcice i Wojewody Śląskiego. Następnie, postanowieniem z 15 września 2014 r. Sąd ten odrzucił osobistą skargę kasacyjną skarżących, a postanowieniem z 16 października 2014 r. - zażalenie na postanowienie z 15 września 2014 r.

Z uwagi na wniesienie zażalenia na postanowienie z 16 października 2014 r., Zastępca Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zarządzeniem z 20 listopada 2014 r. wezwał J. L. do uiszczenia wpisu od tego zażalenia w kwocie 100 złotych.

W zarządzeniu powołano art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), określono termin wykonania zarządzenia oraz konsekwencję braku uiszczenia wskazanej kwoty w tym terminie.

W zażaleniu, J. L. zaznaczył, że dopiero na tym etapie postępowania skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu. Wcześniej od ich pism nie były pobierane opłaty. Takie postępowanie zostało ocenione jako niezgodne z prawem. Wniesiono o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawierało usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 222 p.p.s.a., nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu. Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że wniesiona do Sądu I instancji skarga stanowi skargę w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Załatwienie skargi określonej w Dziale VIII k.p.a. nie mieści się w katalogu czynności i aktów zawartych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a w związku z tym nie podlega kontroli sądów administracyjnych. Pogląd o braku kognicji sądów administracyjnych w tych sprawach nie jest kwestionowany w orzecznictwie. Powyższe oznacza, że bezcelowe było wzywanie skarżących do uiszczenia wpisu od skargi, ponieważ w związku z jej odrzuceniem i tak podlegałby zwrotowi z urzędu, z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Podobnie, skarżący nie zostali wezwani do uiszczenia wpisu od wniesionej osobiście skargi kasacyjnej, a następnie wpisu od zażalenia na to postanowienie. Skarga kasacyjna oraz zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej (art. 194 § 4 p.p.s.a.) sporządzone przez podmiot nieuprawniony (bez zachowania tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego) podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braku w tym zakresie. Natomiast, wnosząc dalsze środki odwoławcze, skarżący powinni liczyć się z obowiązkiem uiszczenia wpisu.

Obecnie wniesiono zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 16 października 2014 r. o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie tego Sądu z 15 września 2014 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej wniesionej osobiście przez skarżących. Skoro wniesiono zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, to zasadnie Zastępca Przewodniczącego Wydziału IV wskazał, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 cyt. rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi 100 złotych.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.