I OZ 1208/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624306

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. I OZ 1208/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia k.c. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 listopada 2014 r. sygn. akt III SA/Łd 1000/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi k.c. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w (...) z dnia (...) 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji o umorzeniu postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji dla działki nr (...) postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 24 listopada 2014 r., III SA/Łd 1000/14 Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał k.c. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w (...) z dnia (...) 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji o umorzeniu postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji dla działki nr (...) w kwocie 200 zł (k. 2 akt III SA/Łd 1000/14).

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniósł k.c., wskazując, że "Sąd nie może pobierać wpisowego za pozew który nie rozpatrywał" (k. 13-14 akt III SA/Łd 1000/14).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na zarządzenie z 24 listopada 2014 r., III SA/Łd 1000/14 jest bezzasadne.

Stosownie do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), by uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Skoro skarżący wnosząc skargę (omyłkowo nazywając ją "pozwem", a skarżącego "powodem"; art. 32 § 1, art. 50 § 1 p.p.s.a.) nie uiścił od niej wpisu, słuszne było wydanie zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł.

Prawidłowo ustalono wysokość wpisu. Stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł - czyli w wysokości, określonej w zaskarżonym zarządzeniu.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.